Analiza cen materiałów i urządzeń

— opracowywanie portfelu zleceń i planowanie produkcji,

— planowanie zatrudnienia, płac, kosztów i rentowności produkcji,

— normowanie pracy i środków,

— prognozy perspektywiczne.

– W wydziale przygotowania produkcji:

— przyjmowanie i analiza zleceń wstępnych,

— opracowywanie projektu planu produkcyjnego z wyodrębnieniem poszczególnych asortymentów produkcji,

— zabieganie o terminową dostawę dokumentacji technicznej 2 biura projektów i jej kontrola,

— opracowywanie harmonogramów produkcji i dostaw materia łów,

— określanie wskaźników techniczno-ekonomicznych wynikających z dokumentacji.

– W wydziale produkcyjno-technicznym:

— uruchamianie środków do prowadzenia robót,

— kontrola prawidłowości przebiegu robót pod względem jakości oraz terminów,

— kontrola i nadzór nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy,

— sprawozdawczość i analiza produkcji,

— rozliczenie wewnętrzne z wykonanej produkcji obejmujące zużycie środków oraz wykonanie planów.

– W wydziale środków produkcji:

— gospodarka materiałowa i magazynowa,

— gospodarka sprzętowa i transportowa,

— gospodarka energetyczna,

— nadzór nad produkcją pomocniczą i usługami,

— realizacja inwestycji własnych,

— administrowanie środkami trwałymi przedsiębiorstwa,

— planowanie, sprawozdawczość i analizy w zakresie prowadzonej działalności,

– W wydziale finansowo-księgowym:

— prowadzenie rachunkowości (księgowości) finansowej i materiałowej,

— planowanie finansowe i gospodarka środkami finansowymi przedsiębiorstwa,

— analiza stanu finansowego przedsiębiorstwa oraz sprawozdawczość.

– W wydziale ogólnym:

— sprawy kadrowe,

— sekretariat dyrekcji,

— organizowanie informacji technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej,

— nadzorowanie dyscypliny pracy,

— prowadzenie zagadnień prawnych (sprawy arbitrażowe, sądowe, legislacja),

— czynności administracyjne nie wykonywane przez pozostałe wydziały.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>