Monthly Archives Luty 2015

Wady systemu sztabowo-liniowego:

— możliwość powstawania sporów kompetencyjnych między kierownikami komórek produkcyjnych i sztabowych (w razie nieokreślenia w sposób jednoznaczny zakresu kompetencji i odpowiedzialności kierowników sztabowych),

więcej

Gips

Gips jest spoiwem bardzo ekonomicznym, m. in. również z uwagi na niewielką ilość paliwa potrzebnego do jego prażenia. Dobre rezultaty stosowania gipsu zależą od znajomości jego właściwości technologicznych. Gips jest szczególnie przydatny przy wykonywaniu wyprawy ścian wewnętrznych i sufitów oraz wyrobie bloków i dyli do budowy przegród wewnętrznych. Służy on również jako surowiec do produkcji arkuszy „suchego tynku” obłożonego kartonem. Arkusze te używane są jako okładziny ścienne pod malowanie lub tapetowanie, głównie w lekkich konstrukcjach ściennych.

więcej

Optymalna wielkość przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa należącego do określonej branży lub gałęzi produkcji powinna w odpowiedni sposób korelować z zasadą, że przedsiębiorstwo pokrywa swoje wydatki ze swych przyehodów, uzyskanych z wykonanej produkcji. W ten sposób wielkość przedsiębiorstwa wiąże się — poprzez wielkość produkcji — z wysokością kosztów. Jeśli z uzyskanego przychodu przedsiębiorstwo pokrywa całkowite koszty produkcji (przy najniższych kosztach przeciętnych możliwych do osiągnięcia dla danego przedsiębiorstwa) i daje nadwyżkę przewidzianą w planie, to mówimy, że uzyskało ono swą optymalną wielkość. Uwzględniamy tu oczywiście stan techniki istniejący w przedsiębiorstwie.

więcej

Transport poziomy samochodowy i ciągnikowy

Najbardziej rozpowszechnionym środkiem dalekiego transportu budowlanego jest samochód ciężarowy. Ujemną cechą eksploatacyjną samochodów ciężarowych (w szczególności odbywających krótkie kursy), są długie przestoje, które występują w okresie załadunków i wyładunków. Przestoje te zmniejszają w poważnym stopniu wydajność pracy i powodują wzrost kosztów transportu. Dąży się zatem do ich skrócenia przez mechanizację załadunków i wyładunków oraz przez stosowanie ciągników samochodowych ze zmiennymi zestawami przyczep. Samochody ciężarowe poruszające się po terenie płaskim i po dobrych drogach mają zazwyczaj znaczną rezerwę siły pociągowej, co zapewnia możność zwiększenia ładunku przez dodanie przyczep.

więcej

Obliczenie ustroju statycznie niewyznaczalnego

Obliczenie ustroju statycznie niewyznaczalnego wymaga zapoznania się z nauką o wytrzymałości oraz uwzględnienia odkształceń, co zresztą tłumaczy nazwę tego rodzaju zadań. Dodać należy, że układ występujący w wypadku zastosowania belki ciągłej, tzn. spoczywającej na trzech lub więcej podporach (przy czym liczba „przęseł” równa się liczbie podpór — I), jest korzystniejszy od układu występującego w wypadku zastosowania odpowiedniej liczby belek jednoprzęsłowych, gdyż wprowadzając belkę ciągłą uzyskujemy częściowe wyrównanie momentów w sąsiadujących przęsłach (przedstawiliśmy to na przykładzie belki dwuwspornikowej).

więcej

Podział zarządu przedsiębiorstwa na piony

— pion dyrektora {sprawy kadr i księgowości oraz sprawy prawne i organizacyjne)

— pion zastępcy dyrektora do spraw technicznych, zwanego też naczelnym inżynierem (sprawy techniczno-produkcyjne dotyczące zarówno produkcji podstawowej, jak pomocniczej)

więcej

Wyznaczanie wymiarów elementów nośnych

Głównym celem praktycznym zdobywania wiadomości ze statyki i wytrzymałości materiałów jest, jak to już zauważyliśmy, prawidłowe wyznaczanie rozmiarów, a także kształtów elementów nośnych konstrukcji budowlanych. Dążenia idą tu jednak w dwóch kierunkach, bowiem naukowe ustalanie rozmiarów elementów nośnych powinno zapewniać bezwzględne bezpieczeństwo budowli oraz ich użytkowników, ale powinno również pozwolić na projektowanie tych elementów przy zachowaniu maksymalnej oszczędności materiałów i pracy. Pomiędzy tymi dwoma celami istnieje zasadnicza sprzeczność. Nauka daje nam do ręki narzędzia, dzięki którym można obliczać konstrukcje w sposób najbardziej ekonomiczny, lecz aby rzeczywistość była zgodna z podstawami obliczenia niezbędne jest: a) występowanie obciążeń nie większych niż przewidziano w obliczeniu, b) wykonanie bezbłędne i zgodne w każdym szczególe z projektem, c) posiadanie materiału przystosowanego w każdej cząsteczce do przyjmowania naprężeń przyjętych w rachunku. Wystarczy, aby którykolwiek z tych warunków nie był spełniony, a budowla będzie narażona na uszkodzenie lub nawet na zniszczenie w wyniku katastrofy budowlanej.

więcej

Wykorzystanie drewna odpadowego

W latach powojennych rozwija się w Polsce szeroko produkcja materiałów drewnopochodnych, pozwalająca na wszechstronne wykorzystanie surowca drzewnego, również pośledniejszych gatunków. Najważniejszym rodzajem tego typu materiałów są płyty „spilśnione”, które dzisiaj prawie całkowicie wyparły sklejkę drewnianą, sklejaną z forniru drzewnego. Do produkcji tych płyt służy miazga drzewna prasowana pod ciśnieniem i sklejana spoiwami chemicznymi.

więcej