Monthly Archives Maj 2015

Trójpodział uczestników procesu budowlanego

Taki podział zadań pomiędzy dwóch uczestników procesu produkcji budowlanej istniał przez wiele wieków aż do czasu, kiedy dalszy wzrost wymagań użytkowych stawianych budowlom, a także postęp w technice wykonywania robót, uniemożliwił już budowanie według obrazu istniejącego tylko w umyśle budowniczego. Powstała konieczność przygotowywania budowy za pomocą rysunków. Były to wpierw tylko plany pokazujące obrys budynku, jego wymiary i położenie w stosunku do otoczenia. Później doszły do tego inne rysunki: rzuty frontowe i boczne, przekroje, szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne, a wreszcie i rysunki poglądowe, przeznaczone dla klienta, który nie umiał czytać rysunków technicznych. Ręka budowniczego, przyzwyczajona do ciężkiej pracy fizycznej, okazała się zbyt ciężka do wykonywania finezyjnych rysunków i stopniowo projektowanie stawało się zawodem samodzielnym, wykonywanym przez ludzi specjalnie do tej pracy uzdolnionych. Oddzielenie projektowania architektonicznego — uznanego za jedną z gałęzi sztuki — od fizycznej pracy budowniczego, który pozostał rzemieślnikiem, było zgodne z tendencjami epoki odrodzenia.

więcej

Problemy związane z wykonawstwem generalnym cz. II

Inaczej przedstawia się sytuacja w budownictwie przemysłowym. Na przykład w wypadku budowy kombinatu petrochemicznego w Płocku nie sposób wyobrazić sobie, aby poszczególne rodzaje robót, począwszy od budowy dróg na terenie zakładów, bocznic kolejowych, budynków administracyjnych, aż po różnorodne, skomplikowane i różniące się konstrukcyjnie obiekty przemysłowe, miało wykonać jedno wielobranżowe przedsiębiorstwo budowlano-montażowe. Toteż przy budowie kombinatu występowała większa liczba przedsiębiorstw specjalistycznych współdziałających w ramach systemu wykonawstwa generalnego.

więcej

Belka wspornikowa

Belkę zamocowaną tylko na jednym końcu nazywamy belką wspornikową lub wspornikiem. Charakterystycznym przykładem takiej belki w budownictwie są dźwigary pod płytami balkonowymi i wykuszami.

więcej

Cel i zakres wykładu

Ekonomista zajmujący się zagadnieniami związanymi z budownictwem powinien rozporządzać nie tylko wiedzą ekonomiczną, lecz także zasobem wiadomości z dziedziny techniki i technologii budownictwa. Zakres tego zasobu wiadomości musi być dostosowany zarówno do wymagań wynikających z zadań danej jednostki w procesie budowlanym {np. projektowanie, wykonawstwo, służba inwestycyjna, administracja budowlana), jak też z jej hierarchicznego ustawienia (np. kierownictwo budowy, przedsiębiorstwo, zjednoczenie, władza centralna). Rozpiętość wymagań jest tak wielka, że ujęcie całości potrzebnego materiału w krótkiej formie podręcznikowej byłoby niemożliwe. Z konieczności więc wybór zagadnień omawianych w niniejszej książce został ograniczony do niezbędnego minimum, do wiadomości podstawowych, którymi powinien dysponować ekonomista specjalizujący się w dziedzinie budownictwa (bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj jednostki, w której pracuje).

więcej

Produkcja cementu

Stosując różne składniki można uzyskać cementy o różnorodnych właściwościach. Na przykład cement hutniczy wytwarzany przy dodatku żużla granulowanego jest bardziej odporny na agresywne działanie chemiczne środowiska (np. wody morskiej).

więcej

Układy sil i momentów w belkach cz. II

Spróbujemy teraz zastosować te wiadomości do przykładu dotyczącego belki prostej, obciążonej siłą skupioną P (rysunek 23a). Długość belki wynosi 1, a wielkość siły skupionej — P. Siła P umieszczona jest w punkcie znajdującym się w odległości a od podpory A i b od podpory B.

więcej

KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH

W oparciu o dane z artykułu T, Pałasze wskiego—Kierunki uprzemyslowienia budotwiicttca w &widle rachunku kosztówt w pracy Problemy budoumictwa uprzemysłowionego, Warszawa 1964, s.533

więcej

Aparaty gazowe

Aparatami gazowymi są przede wszystkim kuchenki gazowe dwu lub więcej płomienne (ewentualnie z piekarnikiem) oraz piecyki kąpielowe do ogrzewania przepływającej wody. Piecyki „wieloczerpalne” pozwalają na zasilanie kilku miejsc poboru ciepłej wody i zapalają się automatycznie po rozkręceniu zaworu czerpalnego. Montowanie aparatów gazowych w pokojach mieszkalnych i sypialnych jest zakazane. Większe palniki gazowe muszą posiadać odprowadzenie do przewodów dymowych, a pomieszczenia, w których są zmontowane, muszą posiadać kubaturę wynoszącą co najmniej 8 m3 i wentylację grawitacyjną.

więcej

Metoda formowania cegieł

Najstarszą metodą formowania cegieł jest metoda mokra, oparta na pracy ręcznej. Polega ona na tym, że surowiec w stanie silnie nawodnionym, a więc plastycznym, wgniata się ręcznie w drewniane formy. Proces ten nazywa się strychowaniem. Maszynowe formowanie cegły metodą mokrą odbywa się na prasach pasmowych, w których plastyczny surowiec przeciskany jest za pomocą ślimacznicy przez ustniki nadające pasmu gliny odpowiedni kształt. Wypływające z ustnika pasmo jest następnie krojone na kawałki odpowiadające grubości cegły.

więcej

Palowanie

W praktyce często nasuwa się możliwość wyboru pomiędzy posadowieniem płaskim i głębokim. Decyzja zależy od względów technicznych i ekonomicznych. Palowanie jest niezbędne wtedy, gdy wierzchnia warstwa gruntu nie nadaje się do celów budowlanych (np, jeżeli jest to grunt torfiasty czy nasyp).

więcej

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw budowlano-montażowych

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw budowlanych jest w zasadniczych zarysach jednolita. Jednolitość ta dotyczy jednak tylko niektórych elementów, takich jak zarząd produkcji pomocniczej, natomiast inne struktury organizacyjne muszą być dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. Nie można stworzyć uniwersalnej struktury organizacyjnej, bowiem na charakter tej struktury wpływają właściwości realizowanego procesu produkcyjnego, stopień jego uprzemysłowienia i mechanizacji oraz stopień wykonywania we własnym zakresie prefabrykatów wielkowymiarowych (a w szczególności elementów wielkopłytowych) na poszczególnych placach budowy. Wreszcie charakter specjalizacji danego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego wpływa również w pewnym stopniu na odmienność organizacyjną produkcji. Stosunkowo największy wpływ na strukturę wywiera wielkość przedsiębiorstwa oraz to, czy jest ono przedsiębiorstwem jedno- czy 'wielobranżowym.

więcej

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH CZ. II

Pozostaje więc bądź objąć zakresem technologii materiałów budowlanych materiały i elementy dostarczane na plac budowy (oczywiście z wyjątkiem urządzeń produkcyjnych montowanych np. w budowanej hali fabrycznej), bądź też świadomie ograniczyć ten zakres do tradycyjnego pojęcia surowców i materiałów, które dopiero na placu budowy uzyskują swój właściwy stopień gotowości użytkowej. Wydaje się, że to drugie stanowisko byłoby równoznaczne z pomijaniem przemian zachodzących w technice budowlanej. Do czasu ostatecznego ukształtowania się poglądów na tę sprawę przyjęte zostanie niewątpliwie kompromisowe wyjście, mianowicie obok materiałów budowlanych technologia będzie obejmowała również gotowe elementy.

więcej