Monthly Archives Kwiecień 2015

Zaplecze budowy cz. II

Kierownik budowy rozpoczyna roboty od stworzenia zaplecza. Zaplecze traktowane jest jako obiekt i wartość jego wliczana jest do przerobu. Z chwilą zakończenia budowy zaplecza kierownik wystawia fakturę na zarząd przedsiębiorstwa. W związku z tym zaplecze uważane jest za środek półtrwały, który musi być rozliczony w czasie trwania budowy. Do wartości faktury, czyli do wartości początkowej zaplecza, dodaje się przewidziany koszt rozbiórki, potrącając wartość przewidywanego odzysku. Dzieląc tę wartość przez liczbę miesięcy wchodzących w skład okresu trwania budowy otrzymujemy ratę miesięczną, która wliczana jest co miesiąc do kosztów ogólnych budowy.

więcej

Siły działające na zbieżnych liniach działania cz. II

Metoda wieloboku sił pozwala nam na ustalanie położenia i wielkości siły wypadkowej dowolnej liczby sił pod warunkiem, że nie ma wśród nich sił działających w kierunkach równoległych do siebie. Wypadkowa sił równoległych nie może być ustalona bezpośrednio za pomocą równoległoboku lub trójkąta sił, ponieważ punkt przecięcia linii działania, który należałoby w tym celu znaleźć, znajduje się w nieskończonej odległości.

więcej

Układ sił występujących na zbieżnych liniach działania

Układ sił występujących na zbieżnych liniach działania możemy wyjaśnić również na przykładzie zabawy w przeciąganie liny. Potrzebni nam są w tym celu trzej chłopcy: dwaj o siłach Pi, Pa oraz jeden o sile W. Chłopcy o siłach Pi i Pa ciągną każdy na końcach liny, zaś chłopiec o sile W chwycił linę pośrodku i postanowił, że nie pozwoli się ruszyć z miejsca. Najwięcej wysiłku będzie go to kosztowało wtedy, gdy Pi i P2 staną blisko siebie i ciągnąć będą w tę samą stronę. Wówczas W będzie musiał ciągnąć w swoją stronę z siłą równającą się bez mała sumie sił Pi i P2. Jeżeli natomiast chłopcy o siłach Pi i Pg odstąpią od siebie i ciągnąć będą każdy w kierunku trzymanego kawałka liny (rysunek 10), to wysiłek chłopca W ciągnącego u wierzchołka utworzonego kąta może być znacznie mniejszy. Aby graficznie ustalić wielkość siły W potrzebnej dla zrównoważenia sił Pi i P2, przesuwamy je do przecięcia linii ich działania (czyli do ręki chłopca W) i rysujemy równoległobok, którego przekątna przedstawia siłę wypadkową sił Pi i P2. Jeżeli oznaczymy ją wielkością 4 W, to okaże się, że trzeci chłopiec utrzyma równowagę, o ile będzie ciągnął w swoją stronę z siłą — W.

więcej

24 Technika, organizacja i planowanie w budownictwie

Długość cyklu budowlanego — zarówno w realizacji inwestycji produkcyjnych, jak i nieprodukcyjnych — wywiera znaczny wpływ na ekonomikę samego wykonawstwa inwestycyjnego i rzutuje na rachunek ekonomiczny inwestora {użytkownika budowanych obiektów). Długość cyklu ma ścisły i bezpośredni związek z technicznymi i organizacyjnymi warunkami budowy obiektów. Zależy ona od wielkości budowanych obiektów, przy czym zachodzi wyraźna korelacja między bezwzględną długością cyklu budowy wyrażoną w miesiącach a kubaturą realizowanych budynków. W miarę zwiększania kubatury budynku wydłuża się okres jego budowy, niezależnie od liczby kondygnacji i technicznych metod wykonania budynku. Zjawisko to występuje szczególnie wyraźnie w budownictwie tradycyjnym udoskonalonym...

więcej

Konstrukcje nośne

Wiadomości z dziedziny statyki i nauki o wytrzymałości materiałów podane w poprzednich rozdziałach mają charakter bardzo elementarny, dotyczą prostych elementów nośnych i nie mogą zastąpić podręcznika pozwalającego na opanowanie zasad obliczania elementów budowli. Umożliwiają one jedynie wprowadzenie czytelnika w tok myślenia występujący przy dokonywaniu obliczeń statycznych i wyjaśnienie mu gry sił i momentów zewnętrznych i wewnętrznych w takim stopniu, aby pogłębić zrozumienie logiki form budowlanych.

więcej

Efektywność ekonomiczna budownictwa uprzemysłowionego i tradycyjnego cz. II

Makroekonomiczny rachunek kosztów odgrywa szczególnie doniosłą rolę. Porównawcza analiza kosztów własnych jednorodnej produkcji budowlanej — tradycyjnej lub uprzemysłowionej — pozwala na ustalenie zróżnicowania poziomu jednostkowych kosztów własnych w różnych przedsiębiorstwach budowlanych. Na podstawie takiego porównania można określić, jak kształtuje się w poszczególnych przedsiębiorstwach sytuacja pod względem wyposażenia technicznego, efektywności technologii produkcji, organizacji pracy, jak również odległości przedsiębiorstw budowlanych i placów budowy od źródeł su- rowców, wytwórni elementów prefabrykowanych oraz zakładów ceramiki czerwonej.

Rachunek w makroskali wykazuje nadto, w jaki sposób zużytkowane są środki przeznaczane z dochodu...

więcej

Normatywne cykle budowy

Obok normowania cyklu projektowania wprowadzono również normowanie cykli budowy, jako etapu realizacji inwestycji. Dla każdej planowanej inwestycji ustala się cykl budowy w oparciu o zatwierdzone normatywy cykli budowy. W określonych wypadkach cykl budowy może być dłuższy od normatywu, lecz musi to być każdorazowo szczegółowo uzasadnione, przy czym cyklu nie można wydłużyć o więcej niż 6 miesięcy.

więcej

Rzuty poziome budynków

Znaczenie dokumentu przywiązuje się do tak zwanych projektów podstawowych, rysowanych na ogół w podziałce 1 : 100, która jest najbardziej charakterystyczna dla rysunków budowlanych (rysunek 3).

więcej