Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

– 1) organizowanie, kierowanie wykonaniem i koordynowanie całości prac związanych z budową danego obiektu oraz nadzorowanie kierowników robót

– 2) kontrolowanie zgodności realizacji obiektu budowlanego (pod względem technicznym i ekonomicznym) z normami państwowymi, opracowaniami typowymi, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie realizacji i użytkowania obiektu budowlanego nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie

– 3) organizowanie komisji i narad technicznych związanych z budową danego obiektu oraz uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót

– 4) rozwiązywanie wszelkich problemów gospodarczych i technicznych powstających przy budowie obiektu oraz rozliczenie wyników gospodarczych występujących na danej budowie.

– Do podstawowych obowiązków kierownika robót należy:

– 1) organizowanie, kierowanie wykonaniem i koordynowanie całości prac w zakresie poszczególnych specjalności budowlanych, występujących na danej budowie oraz nadzorowanie majstrów budowlanych

– 2) obowiązki takie same jak te, które wymieniliśmy w drugim punkcie przy wyliczaniu obowiązków kierownika budowy

– 3) ustalenie właściwych sposobów przechowywania materiałów budowlanych dostarczanych na budowę, nadzór nad ich celowym i ekonomicznym zużyciem

– 4) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych (w szczególności w komisjach odbioru końcowego robót)

– 5) rozwiązywanie problemów gospodarczych i technicznych, powstających przy wykonywaniu prac należących do danej specjalności techniczno-budowlanej oraz nadzorowanie prawidłowości rozliczeń i wynagrodzeń pracowników za wykonane roboty.

– Do podstawowych obowiązków majstra budowlanego należy:

– 1) organizowanie i kierowanie wykonaniem prac na określonym przez kierownika robót odcinku budowy danego obiektu oraz kierowanie pracą osób odbywających praktykę na budowie

– 2) wykonywanie powierzonych robót budowlanych zgodnie z projektem podstawowym, rysunkami roboczymi, normami państwowymi, opracowaniami typowymi i zasadami rzemiosła oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników ustalonych procesów technologicznych oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– 3) przetrzeganie prawidłowości wykonania wszelkich rusztowań, szalowań, nakryć, wykopów i innych urządzeń pomocniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia

– 4) uczestniczenie w komisjach technicznych związanych ze sprawdzaniem lub odbiorem robót budowlanych na powierzonym odcinku budowy

– 5) rozwiązywanie problemów gospodarczych i technicznych powstających przy wykonywaniu robót budowlanych na powierzonym odcinku budowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>