Dopilnowaniu terminowego oddania obiektu do użytku

— odbiorze wykonanych obiektów lub robót poza obiektem

— zapłaceniu wynagrodzenia wykonawcy.

System gospodarczy wykonawstwa inwestycyjnego

System gospodarczy obejmuje roboty budowlano-montażowe wykonywane przez:

– 1) inwestora, który powierza ich realizację:

– a) własnym brygadom,

– b) samodzielnemu oddziałowi wykonawstwa inwestycyjnego (SOWI)

– 2) spółdzielnie budowlane

– 3) indywidualnych rzemieślników i szkoły zawodowe.

System gospodarczy jest systemem posiłkowym, obejmuje przeciętnie 4—5% całości robót budowlano-montażowych planu inwestycyjnego. Roboty do wykonania systemem gospodarczym muszą być zaplanowane z góry, przy czym zasadą jest wykonawstwo systemem zleconym.

W ramach systemu gospodarczego za realizację, koordynację, zaopatrzenie materiałowe i terminowe wykonanie robót odpowiada całkowicie i wyłącznie inwestor, bez względu na to, czy w trakcie realizacji korzysta, czy też nie korzysta z usług obcych.

Przy planowaniu wykonania robót systemem gospodarczym obowiązują następujące zasady:

– 1. Systemem gospodarczym mogą być wykonywane zasadniczo roboty niewielkie, proste i zbliżone do tych, które wchodzą w zakres działalności produkcyjnej inwestora.

– 2. Systemem tym należy obejmować te roboty, które ze względu na warunki lokalne lub eksploatacyjne, mogą być wykonywane wyłącznie przez kadry inwestora i pod jego kierownictwem.

– 3. Stosowanie tego systemu w wypadku większych robót uzasadnione jest wyłącznie wtedy, gdy:

– a) wykonania robót specjalistycznych nie może się podjąć żadne z istniejących przedsiębiorstw budowlano-montażowych

– b) istnieje wprawdzie wyodrębnione specjalistyczne przedsiębiorstwo danej branży, lecz jego zdolność produkcyjna jest w pełni wykorzystana

– c) inwestycje prowadzone są w pełnym ruchu, a rekonstrukcja lub modernizacja jakiegoś agregatu czy oddziału nie może pociągać za sobą ograniczenia planów produkcyjnych zakładu.

Jeżeli wartość przerobu rocznego nie przekracza 1 min zł, to roboty realizowane systemem gospodarczym mogą być wykonywane przez własne brygady robocze inwestora.

Jeżeli natomiast wartość przerobu przekracza 1 min zł, to inwestor obowiązany jest zorganizować samodzielny oddział wykonawstwa inwestycyjnego, zwany w skrócie SOWI, działający na zasadzie pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego i w oparciu o własne plany produkcji budowlano-montażowej.

Roboty wykonywane systemem gospodarczym i realizowane przez własne brygady robocze inwestora działającego na zasadach rozrachunku gospodarczego są finansowane wstępnie ze środków obrotowych inwestora, a potem refundowane w ciężar środków inwestycyjnych na podstawie rozliczeń miesięcznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>