Efektywność ekonomiczna postępu technicznego w budownictwie

Przez efektywność ekonomiczną postępu technicznego rozumiemy korzyści ekonomiczne osiągane w wyniku stosowania postępu technicznego. Efektywność postępu technicznego związana jest z wyborem odpowiednich rozwiązań technicznych, co z kolei zależy od celu, który chcemy osiągnąć przez wprowadzenie tych rozwiązań. Z określeniem celu łączy się problem, czy wybór powinien być dokonywany z punktu widzenia określonego przedsiębiorstwa (a więc w skali rachunku mikroekonomicznego), czy też z punktu widzenia gospodarki narodowej (a więc w skali rachunku makroekonomicznego), czy też przy uwzględnieniu obu tych punktów widzenia.

Chcąc ustalić efektywność ekonomiczną postępu technicznego powinniśmy uwzględnić czynniki i osiągnięcia wymierne i niewymierne oraz efekty bezpośrednie i pośrednie.

Istota określenia efektywności ekonomicznej postępu technicznego polega na ustaleniu odpowiedniego stosunku nakładów i efektów z uwzględnieniem celu wprowadzenia postępu technicznego. Przez efektywność ekonomiczną postępu technicznego rozumiemy zatem korzyść ekonomiczną uzyskaną dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technicznych (szeroko pojętych), przy czym efektem końcowym ma być wzrost dochodu narodowego.

Spośród wielu wariantów rozwiązań technicznych wybiera się ten, który zapewnia lepszą i skuteczniejszą realizację celów ekonomicznych. Odpowiednia decyzja oparta jest na porównaniu wielkości nakładów z wielkością efektów uzyskanych, oczekiwanych lub ustalonych przez konstruktora i projektanta.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>