Funkcje kierownictwa budowy

Do kierownictwa budowy zaliczamy kierownika budowy i jego zastępcę. W gestii kierownika budowy pozostaje całokształt spraw związanych z realizacją budowy. Im większa budowa, tym więcej spraw i tym większa ich złożoność. Dlatego też funkcję kierownika budowy należy powierzać tylko pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach:

– a) technicznych (odpowiadających charakterowi prac wykonywanych na budowie),

– b) organizacyjnych (zapewniających sprawne i terminowe wykonawstwo robót),

– c) ekonomicznych (co najmniej w zakresie podstawowych zagadnień, rzutujących na racjonalne gospodarowanie na placu budowy),

– d) moralnych (chodzi tu o posiadanie niezbędnego autorytetu i posłuchu u podwładnych, jak również o umiejętność oddziaływania na załogę, prowadzącą do powstania pożądanego układu stosunków międzyludzkich).

Kierownik budowy jest jednocześnie głównym inżynierem. Podlegają mu wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie.

Kierownik budowy musi pokonać trudności związane z niedociągnięciami i błędami inwestora oraz biura projektów dostarczającego dokumentację projektowo-kosztorysową, z nieterminowością dostaw materiałów, jak również ze skompletowaniem załogi o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Niedociągnięcia jakiegokolwiek bądź rodzaju — zawinione lub nie zawinione przez kierownika budowy — rzutują w odpowiednim stopniu na ekonomikę budowy, na wykonanie planu, wypłacenie premii oraz na stabilizacje załogi. Na kierowniku budowy ciążą ponadto liczne obowiązki określone przez prawo budowlane, Wszystko to sprawia, że inżynierowie budownictwa niechętnie obejmują stanowiska kierowników budowy. Należy jednak podkreślić, że przez usprawnienie pracy komórek funkcjonalnych można w dużym stopniu złagodzić trudności, które muszą być pokonywane przez kierownika budowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>