Inne instalacje

Omówimy jeszcze 'krótko najważniejsze inne rodzaje instalacji, a mianowicie: instalacje elektryczne silno- i slaboprądowe, instalacje gazowe, instalacje ciepłej wody. Nie zostaną tutaj natomiast omówione niezliczone rodzaje instalacji specjalnych, występujących w budownictwie przemysłowym, gmachach użyteczności publicznej itd.

Budynki zaopatrywane są w energię elektryczną przeważnie z sieci miejskiej niskiego napięcia. Tylko wielkie budynki zasilane są z sieci średniego napięcia poprzez własną stację transformatorową. W Polsce najczęściej stosowanym prądem zasilania jest prąd zmienny trójfazowy, 360/220 V, o częstotliwości 48—50 HZ. Energię elektryczną wprowadza się z sieci kaiblowej lub napowietrznej do przyłącza domowego, a stamtąd do domowej tablicy rozdzielczej, znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu, przeważnie w piwnicy. Tam następuje podział zasilania na poszczególne obwody, tak aby każda z trzech faz była równomiernie obciążona. Energię doprowadza się pionami do poszczególnych kondygnacji, przy czym piony prowadzi się zazwyczaj w klatkach schodowych. Na każdej kondygnacji następuje dalszy podział na poszczególne obwody (w budownictwie mieszkaniowym są to obwody oddzielne dla każdego mieszkania). Obowiązuje zasada, że w każdym miejscu, gdzie następuje zmiana przekroju, powinny być umieszczone zabezpieczenia zwarciowe (bezpieczniki topikowe lub automaty), a przed każdym obwodem rozliczającym się odrębnie — liczniki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>