Kierunki postępu technicznego w budownictwie

Postęp techniczny w budownictwie wynika przeważnie z konieczności maksymalnego skrócenia czasu niezbędnego do wybudowania jednostki powierzchni użytkowej oraz wydatnego obniżenia kosztów własnych. Konieczność skracania cyklu budowlanego pociąga za sobą stosowanie nowej technologii. Ta zaś wymaga z jednej strony zastosowania nowych materiałów (np. prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych), a z drugiej strony — odpowiedniego sprzętu. Zachodzi tu zatem typowe sprzężenie zwrotne. Można bowiem równie dobrze powiedzieć, że nowe materiały budowlane wymagają zastosowania nowej technologii, a ta z kolei nowych odmian sprzętu (zazwyczaj o coraz większym udźwigu).

Postęp techniczny w budownictwie przyjmuje rozmaite formy, z których najbardziej podstawowymi są:

– a) substytucja materiałowa,

– b) nowa technologia,

– c) mechanizacja.

Substytucja materiałowa polega głównie na stosowaniu prefabrykatów wielkowymiarowych, wytwarzanych bądź fabrycznie w zakładach przemysłu materiałów budowlanych, bądź poligonowe na placu budowy.

Substytucja materiałowa ma jak dotychczas dość jednostronny charakter, bowiem wprowadzając ją bierze się pod uwagę głównie możność skrócenia cyklu budowlanego i obniżenia kosztów jednostkowych na jednostkę użytkową. Zatem rozpa- truje się zagadnienie wyłącznie z punktu widzenia wykonawcy nie uwzględniając w pożądanym stopniu charakteru nowych materiałów i ich pełnej przydatności do określonych celów. W ten sposób dzięki szybszemu wykonaniu inwestycji można obniżyć koszt budowy danego obiektu, ale jednocześnie doprowadzić do zwiększenia kosztu eksploatacji tego obiektu przez użytkownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>