Organy prezydiów powiatowych rad narodowych

— organy prezydiów miejskich rad narodowych (w miastach stanowiących powiaty miejskie),

— organy prezydiów dzielnicowych rad narodowych (w miastach wyłączonych z województw).

Z powyższego wyliczenia wynika, że gromadzkie rady narodowe nie dysponują organem państwowego nadzoru budowlanego. Jednakże powiatowa rada narodowa za zgodą wojewódzkiej rady narodowej może przekazać gromadzkiej radzie narodowej niektóre zadania wchodzące w zakres państwowego nadzoru budowlanego, przekazując równocześnie środki służące do wykonywania tych zadań.

Drugą instancję państwowego nadzoru budowlanego stanowią wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury w prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw. Naczelnym organem państwowego nadzoru budowlanego jest Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Można wyodrębnić następujące funkcje państwoioego nadzoru budowlanego:

– a) zatwierdzanie podstawowych projektów dla danego obiekktu przy czym projekt podstawowy powinien zawierać ustalenia dotyczące rozwiązania zagadnień technicznych występujących przy budowie i użytkowaniu obiektu budowlanego, a ponadto powinien określać charakter i rodzaj zamierzonych robót oraz przewidzianych konstrukcji i materiałów

– b) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zezwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego

– c) przenoszenie zezwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego na innego inwestora (pod warunkiem przyjęcia przez nowego inwestora wszystkich warunków danego zezwolenia)

– d) wydawanie uprawnień budowlanych (na mocy specjalnej delegacji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, która może być wydawana wyłącznie organom nadzoru budowlanego prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłączonych z województw 2)

– e) wydawanie zezwoleń na użytkowanie wybudowanych obiektów budowlanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>