Produkcja budowlana a produkcja przemysłowa

Jak wynika z powyższych rozważań, produkcja budowlana różni się od przemysłowej, jest bardziej skomplikowana i nasuwa więcej trudności natury organizacyjnej. Zagadnienia organizacyjne odgrywają istotną rolę w budownictwie i w ekonomice budownictwa. Wprowadzenie nowoczesnych metod budowlanych, stanowiących wyraz nowej techniki, może nastąpić tylko pod warunkiem zastosowania właściwej, nowoczesnej organizacji produkcji. Dopiero wtedy bowiem można osiągnąć właściwą efektywność ekonomiczną nowej techniki, odpowiednio wysoką wydajność pracy i obniżenie kosztów własnych. Oczywiście, im większa budowa, tym sprawniejsza musi być organizacja. Znaczenie organizacji zwiększa się wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i mechanizacji budownictwa. Rozszerza się bowiem wówczas krąg powiązań i w grę wchodzi już nie tylko organizacja danej budowy i przedsiębiorstwa, lecz w coraz wyższym stopniu również organizacja całego budownictwa, a także przemysłu materiałów budowlanych.

Stosowanie określonych metod organizacji produkcji zależy w dużym stopniu od wyników uprzednio przeprowadzonej analizy dotyczącej zadania produkcyjnego, warunków jego realizacji i zasobu środków produkcji. Organizacji produkcji nie można improwizować, dlatego plan organizacji musi być sporządzony przed podjęciem produkcji.

Gdy zmieniają się metody produkcji, gdy zmienia się technologia produkcji, zmienić się muszą również metody organizacji produkcji. Mimo tych zmian obowiązuje szereg niezmiennych, ogólnych zasad organizacji, stosowanych w różnych warunkach produkcji. Z tych względów w podręczniku niniejszym omawiane są formy organizacji odpowiadające stosowaniu określonej techniki i technologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>