Projekty organizacji i wykonania budowy

Dla sprawnej organizacji i realizacji budowy niezbędny jest projekt organizacji i wykonania budowy. Projekt ten stanowi część pełnej dokumentacji technicznej. Projekt organizacji robót pozwala na:

– a) ujęcie całokształtu środków i metod wykorzystywanych przy realizacji określonej budowy,

– b) oparcie środków i metod o ścisłe dane,

– c) zastosowanie tych środków i metod w sposób sprawny i ekonomiczny.

Istotną cechą każdego projektu organizacji i wykonania budowy powinna być jego jednolitość, umożliwiająca zachowanie zależności między poszczególnymi elementami organizacji i technologii budowy. Projekty organizacji i wykonania budowy mają na celu zastąpienie fragmentarycznych rozwiązań organizacyjnych organizacją kompleksową.

Opracowanie i zastosowanie racjonalnego projektu organizacji i wykonania budowy przyspiesza tempo robót, polepsza ich jakość, przyczynia się do obniżenia kosztów budowy.

Pierwszą zasadą jest dotrzymywanie ustalonych terminów wykonania budowy i kolejne oddawanie do eksploatacji określonych zespołów obiektów w oparciu o kompleksy rozruchowe (w budownictwie przemysłowym) lub użytkowe (w budownictwie mieszkaniowym).

Drugą zasadą odnoszącą się szczególnie do wielkich placów budowy jest wykonywanie robót według następującej kolejności:

– a) przygotowanie terenu budowy (należą tu takie roboty, jak plantowanie, osuszanie, wykonywanie dróg stałych lub prowizorycznych),

– b) przeprowadzenie zewnętrznych robót instalacyjnych (powinny one być dokonywane równocześnie z przygotowywaniem terenu),

– c) wykonanie właściwych robót budowlano-montażowych i instalacyjnych wewnętrznych,

– d) zagospodarowanie terenu nie zabudowanego (oświetlenie, zieleń itd.).

Trzecia zasada polega na koncentracji środków produkcji w grupach lub kompleksach obiektów oraz na stosowaniu mechanizacji kompleksowej, zwłaszcza w wypadku robót masowych (ziemnych, betonowych, montażowych).

Czwartą zasadą jest uprzemysłowienie budowy. Stopień uprzemysłowienia zależny jest od warunków i charakteru danej budowy. Piątą zasadą jest stosowanie — w możliwie największym zakresie — metody pracy równomiernej.

Projektowanie organizacji i wykonania budowy powinno przebiegać równolegle z projektowaniem technicznym. W ten sposób bowiem można zapewnić wprowadzenie racjonalnych rozwiązań technologicznych.

Inne zasady mające zastosowanie w projektowaniu organizacji i wykonania budowy zostaną omówione w rozdziale dotyczącym postępu technicznego i organizacyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>