Rysunki budowlane – opis

Tak dużą podziałkę stosuje się oczywiście tylko przy rysowaniu poszczególnych fragmentów, zwłaszcza wykonywanych poza placem budowy (np. specjalnych okuć, krat), i to tylko wtedy, gdy nie można zastosować elementów znormalizowanych, znajdujących się w sprzedaży.

Rysunki budowlane będące podstawą realizacji obiektu powinny — podobnie jak każdy rysunek techniczny — przedstawiać realizowany przedmiot z możliwie dużą dokładnością bez względu na wielkość wybranej podziałki. Mimo to obowiązuje zasada, że wymiary nie powinny być przenoszone na realizowany obiekt w sposób polegający na odmierzaniu ich na rysunku i mnożeniu przez podziałkę, lecz muszą być podane w odpowiednich jednostkach miary na samym rysunku. W rysunkach występują zatem linie wymiarowe podstawowe i pomocnicze, których przecięcia wyznaczają położenie wpisanego wymiaru (rysunek 3). Przecięcia te oznaczone są dodatkowo takimi znakami umownymi, jak strzałki, skośne kreski (najczęściej używany sposób w rysunkach budowlanych) lub kropki (w wypadku bardzo małych wymiarów).

Objaśnienie Zgodnie z nową normą wymiarowania rysunków budowla- nych wprowadza się linie wymiarowe nie przerywane, a nad tymi liniami wpisuje się wymiar.

W rysunku budowlanym wpisuje się wymiary w centymetrach, podczas gdy np. w technicznych rysunkach maszyn — w milimetrach. O stosowaniu większych jednostek miary przesądzają duże rozmiary obiektów budowlanych oraz mniejsza precyzja wymagana — a także osiągalna — w budownictwie przy wykonywaniu poszczególnych elementów. O ile bowiem dopuszczalna tolerancja przy obróbce części maszyn, np. walu korbowego, może wynosić jedynie kilka mikronów (tysięcznych części mm), o tyle w budownictwie odchylenie faktycznej długości pokoju o nie więcej niż Vs cm od wymiaru podanego w rysunku uważa się za zadowalające. Należy jednak podkreślić, że w nowoczesnych systemach budownictwa z prefabrykatów wymaga się większej dokładności niż w budownictwie tradycyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>