Siły działające na zbieżnych liniach działania

Obecnie możemy przystąpić do rozwiązania zadania polegającego na składaniu więcej niż dwóch sił działających na zbieżnych liniach działania. Na rysunku 12 przesuwamy wpierw siły Pj i P-2 po liniach ich działania w taki sposób, aby spotkały się w jednym punkcie, co pozw-ala nam na wyprowadzenie ich wypadkowej Wi jako przekątnej w równoległoboku sił. Do tego samego rezultatu dochodzimy również przez wykreślenie trójkąta sił w rysunku pomocniczym 12a. Mając wielkość, kierunek i linie działania wypadkowej Wi, która zastępuje siły Pi i Po, przesuwamy ją oraz siłę P3 znów w taki sposób, aby móc wykreślić równoległobok sił i uzyskać w ten sposób wypadkową W, zastępującą cały układ trzech sił. Rysunek pomocniczy 12b, powtarzający tę konstrukcję w trójkącie sił, umieściliśmy pod rysunkiem pomocniczym 12a. Jeżeli przesuniemy go w górę tak. aby siła W’i w rysunku 12a pokryła się z siłą W z rysunku ł2b, to dojdziemy do wniosku, że ten sam rezultat mogliśmy osiągnąć przez sporządzenie jednego rysunku pomocniczego w postaci wieloboku sił P\, Po i P3 z zamykającym bokiem, który daje poszukiwaną siłę W. Położenie siły W w rysunku głównym ustalamy przez doprowadzenie do przecięcia linii działania sił skrajnych Pi i P3 i przeprowadzenie przez znaleziony punkt przecięcia linii równoległej do siły W w rysunku pomocniczym.

To samo postępowanie możemy zastosować w wypadku dowolnej liczby sił o nierównoległych liniach działania. Podobnie jak w trójkącie, tak i w wieloboku sił obowiązuje zasada, że jednolity sens strzałek oznaczających kierunki sił jest dowodem istnienia stanu równowagi. Jeżeli więc w rysunku 11 od- wrócimy kierunek siły W, to będziemy mogli stwierdzić, że utrzymuje ona równowagę w stosunku do działania sił Pi do P3.

Zadanie, które rozwiązywaliśmy dotychczas metodą graficzną, można również rozwiązywać metodą analityczną. Przedstawimy to na przykładzie dwóch sił Pi i Po występujących w systemie współrzędnych. Dla uproszczenia siłę Pi umieszczono w punkcie zerowym systemu współrzędnych i tak, aby stykała się z siłą P2. Spojrzenie na rysunek 13 poucza nas, że siłę Pi możemy uważać za wypadkową jej projekcji na osie rzędnych: Plx i Pij,- Znając kąt a zawarty pomiędzy kierunkiem siły P1 a osią odciętych, możemy stwierdzić, że:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>