Siły i momenty

W odróżnieniu od skalarów, to znaczy wielkości fizycznych, które można jednoznacznie określić jedną liczbą (np. czas, temperatura itd.), siła jest wektorem, czyli wńelkością kierunkową, s — Ekonomika budownictwa której jednoznaczne określenie wymaga dodatkowych danych. Na przykład do jednoznacznego określenia siły potrzebne są następujące dane:

– 1) wielkość liczbowa (wyrażona np. w kG, tonach itd.),

– 2) linia działania,

– 3) zwrot (kierunek działania),

– 4) punkt zaczepienia (lub natarcia).

W sposób graficzny siłę przedstawia się tak, jak na rysunku 7, przyjmując określoną skalę (oznaczoną w kG, tonach lub innych jednostkach) dla zobrazowania jej wielkości liczbowej. Jak wiadomo, siłę działającą na ciało stałe można dowolnie przesunąć po linii jej działania, nie wywołując tym zmian w sposobie jej oddziaływania na to ciało. Na przykład siła ciężaru zawieszonego na sznurze działająca na hak, do którego sznur przywiązano, nie ulega zmianie, jeżeli ciężar ten przesuniemy w inne miejsce sznura. tony

W stosunku do punktów położonych poza linią jej działania siła wywołuje moment statyczny, który równa się iloczynowi siły i odległości linii jej działania od danego punktu. Na przykład na rysunku 8 siła P w stosunku do punktu 0 wywołuje moment statyczny o wielkości P r, który w wyniku swobodnego działania wywołałby obrót w kierunku oznaczonym strzałką. Jak już stwierdziliśmy, moment jest iloczynem siły i odległości, wobec tego mierzy się go w takich jednostkach, jak kilogramometry, tonometry itp., przy czym „wymiar” mo- mentu równa się wymiarowi pracy. Graficznym wyobrażeniem wielkości momentu jest pole zakreskowanego prostokąta o bokach P i r, których długość mierzona jest w obranej skali siły i odległości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>