W projekcie technicznym inwestycji inwestor zatwierdza:

— zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego,

— wskaźniki techniczno-ekonomiczne charakteryzujące projekt.

Pozostałe części projektu technicznego przyjmowane są przez inwestora po sprawdzeniu kompletności projektu, dokonaniu obowiązujących uzgodnień, ocen i zatwierdzeń oraz dotrzymaniu warunków umowy przez jednostkę projektowania.

Inwestor może nie przyjąć i nie zatwierdzić projektu technicznego, jeśli zestawienie kosztów przekracza sumę, która została określona dla tego zadania inwestycyjnego w zbiorczym zestawieniu kosztów i zatwierdzona w projekcie wstępnym lub jeśli podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne uległy pogorszeniu w stosunku do ustalonych w projekcie wstępnym. W takich wypadkach inwestor przedstawia projekt — wraz ze swoją opinią oraz opinią jednostki projektowania — organowi, który zatwierdził projekt wstępny i powołany jest do podjęcia odpowiedniej decyzji.

Opiniowaniem projektów wstępnych inwestycji zajmują się zespoły ekspertów do oceny projektów inwestycyjnych, będące stałymi, fachowymi komórkami organizacyjnymi, oraz komisje oceny projektów inwestycyjnych (KOPI), które zwoływane są w miarę potrzeby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>