Dziennik budowy – kontynuacja

Kierownik budowy lub robót notuje w dzienniku budowy swoje dyspozycje, wskazówki, ustalenia, stwierdzenia i uwagi. Musi on zapisać: datę rozpoczęcia, przerwania i ukończenia roboty datę dostarczenia poszczególnych części dokumentacji okresy badań rusztowań okresy i sposoby badania mechanizmów i urządzeń oraz imię i nazwisko osoby przeprowadzającej te badania roboty niebezpieczne, wymagające robotników o odpowiednich kwalifikacjach wydane zarządzenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dane dotyczące temperatury poniżej +6 °C i powyżej +35 °C, jak również zaburzeń atmosferycznych datę założenia fundamentów, wzniesienia ścian, założenia kanałów dymnych i wentylacyjnych, ułożenia dźwigarów stropowych dla każdej kondygnacji, zabetonowania i roz- deskowania konstrukcji żelbetowych, założenia więźby dachowej, pokrycia dachu, oraz założenia instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych daty wszelkich innych robót, ważnych ze względu na trwałość budowy środki przeciwurazowe zastosowane przy robotach murarskich i betonowych itd.

Pracownicy państwowego nadzoru budowlanego wpisują się do dziennika budowy zaznaczając każdorazowo swą obecność na budowie oraz notują w nim swe polecenia, zastrzeżenia i uwagi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi zamieszczać w dzienniku budowy uwagi dotyczące bezpieczeństwa ludzi i mienia, stanu gospodarki na budowie, jak również uwagi i polecenia, których celem jest dopilnowanie tego, by roboty wykonywano zgodnie z warunkami zezwolenia na budowę, przepisami, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>