Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie określonego obiektu. Inspektor tego nadzoru powinien być wysoko wykwalifikowanym, doświadczonym fachowcem oraz mieć uprawnienia budowlane.

Stosunek inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonawcy jest nadrzędny. W toku trwania procesu budowlanego reprezentuje on inwestora jako zleceniodawcę i dysponenta środkami inwestycyjnymi.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: ,

– 1) kontrola zgodności wykonania robót należących do określonej specjalności techniczno-budowlanej z warunkami zezwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz nadzór nad wykonaniem tych robót

– 2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych występujących na danej budowie (w ramach projektu budowlanego i obowiązujących przepisów)

– 3) sprawdzanie przebiegu robót, przeprowadzanie częściowego odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w końcowym odbiorze robót i przekazaniu obiektu budowlanego do użytku oraz sprawdzanie obliczeń dotyczących ilości i wartości odebranych robót

– 4) ustalanie ilości, stopnia przydatności i sposobu wykorzystania materiałów budowlanych uzyskanych z rozbiórki

– 5) kontrola usunięcia przez wykonawcę usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru budowlanego i w okresie gwarancyjnym .

– 6) udostępnianie wykonawcy wszelkich danych technicznych zarówno przed przystąpieniem do robót, jak i w toku ich wykonywania.

Jeżeli z uwagi na wielkość obiektu lub jego specyfikę konieczna jest obecność paru inspektorów nadzoru inwestorskiego, to inwestor powierza ogólne kierownictwo i koordynację pracy jednemu z nich.

Uwzględnienie poleceń lub zastrzeżeń inspektora nadzoru inwestorskiego jako reprezentanta inwestora i użytkownika obiektu budowlanego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialności za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót oraz za jakość i bezpieczeństwo obiektu.

Wszelkie sprawy między inspektorem nadzoru inwestorskiego a kierownikiem budowy lub obiektu budowlanego (a więc życzenia, uwagi, polecenia dokonywania zmian, zastrzeżenia co do sposobu wykonywania robót i zastosowania materiałów) powinny być załatwiane na piśmie, W razie sporu sądowego między inwestorem a wykonawcą pisma te służą jako dowód. Obowiązuje zresztą zasada, że tylko życzenia i porozumienia pisemne mają wiążący charakter. Inspektor nadzoru inwestorskiego składa szczegółowe sprawozdanie przed inwestorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>