Dziennik budowy

Jednym z dodatkowych elementów nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych i montażowych jest dziennik budowy. Stanowi on dokument urzędowy. Zapisuje się w nim okoliczności, których stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych może być potrzebne z uwagi na to, że mają one znaczenie z punktu widzenia oceny prawidłowości realizacji budowy. Dokonanie takiej oceny bez dziennika budowy byłoby utrudnione, a niejednokrotnie — wręcz niemożliwe. W razie dochodzeń prokuratorskich, wdrażanych w związku z katastrofą lub nieszczęśliwym wypadkiem na budowie, dziennik budowy stanowi jeden z głównych dowodów.

Przy wykonywaniu robót budowlanych prowadzenie dziennika budowy lub rozbiórki jest obowiązkowe. Dziennik budowy jest prowadzony przez kierownika budowy osobno dla każdego obiektu budowlanego, lecz wspólnie dla wszystkich rodzajów robót budowlanych występujących w danym obiekcie. Dziennik budowy powinien być przechowywany na budowie. Dziennik budowy zawiera m.in.:

– 1) wyszczególnienie pracowników kierujących budową,

– 2) instrukcje dotyczące pracowników zatrudnionych na budowie.

– 3) uwagi na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia,

– 4) decyzje odnoszące się do technicznych i gospodarczych zagadnień występujących na budowie,

– 5) obustronne uwagi,

– 6) życzenia stron,

– 7) zapytania i odpowiedzi organów nadzoru i kierownika budowy,

– 8) zmiany projektowe.

Prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy

Zapisy w dzienniku budowy powinny być czytelne, nanoszone trwałą techniką, dokonywane w sposób zapewniający otrzymanie dokładnych i czytelnych kopii oraz prowadzone w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez żadnych przerw. Nie zapisane części wierszy powinny być podkreślone, tak aby wykluczona była możliwość dokonywania późniejszych wpisów.

Każdy zapis powinien być zaopatrzony w datę jego dokonania oraz podpis osoby, która dokonała zapisu (z podaniem pełnego imienia, nazwiska, stanowiska służbowego i nazwy instytucji, którą dana osoba reprezentuje).

Pracownicy, których wpis dotyczy (bezpośrednio lub pośrednio) powinni w dzienniku budowy stwierdzić swym podpisem, że zaznajomili się z jego treścią.

Protokoły sporządzane w toku wykonywania robót powinny być w zasadzie wpisywane do dziennika budowy. Jeśli są one sporządzane na osobnych arkuszach, to kierownik załącza je do dziennika budowy jako aneks z adnotacją o dołączeniu protokołu. Prawo dokonywania wpisów w dzienniku budowy mają:

pracownicy organów państwowego nadzoru budowlanego

— pracownicy służby geodezyjnej i geologicznej, urzędów górniczych, służby zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, inspekcji pracy, państwowej inspekcji energetycznej i innych jednostek administracji państwowej, zainteresowanych w zakresie swojej kompetencji w-przestrzeganiu przepisów na budowie

— pracownicy organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy oraz inwestora

— osoby wchodzące w skład personelu wykonawcy na budowie (mogą one jednak dokonywać wpisów wyłącznie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i organizacji robót budowlanych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>