Istota budownictwa uprzemysłowionego

Istota budownictwa uprzemysłowionego polega na upodobnieniu produkcji budowlanej do przemysłowej przez zastosowanie montażu wielkowymiarowych elementów i sekcji budynków. Celem tak rozumianego budownictwa uprzemysłowionego jest:

– 1) skrócenie cyklu budowlanego,

– 2) obniżenie kosztów własnych na jednostkę użytkową (m2, m3),

– 3) zmniejszenie pracochłonności (nakładów pracy żywej) poprzez mechanizację.

– Można wymienić następujące środki realizacji tego celu:

– 1) przeniesienie możliwie dużego zakresu prac wykonywanych dotychczas na budowach do zakładów prefabrykacyjnych, produkujących elementy budowlane w zakładach fabrycznych przemysłu materiałów budowlanych

– 2) zastąpienie w maksymalnym stopniu pracy żywej na budowie przez pracę uprzedmiotowioną (w szczególności zastąpienia pracy robotników niewykwalifikowanych oraz rzemieślników z uwagi na deficyt tego rodzaju pracowników)

– 3) wprowadzenie zamiast cegły i drewna nowych wielkowymiarowych elementów budowlanych, dostarczanych na budowę w formie gotowej, nadającej się do montażu

– 4) podjęcie produkcji ciągłej, nieprzerwanej, z wyeliminowaniem — możliwie całkowicie — sezonowości

– 5) wprowadzenie w szerokim zakresie elementów typizowa- nych, które mogą być masowo produkowane i powszechnie stosowane.

Warunki rozwoju budownictwa uprzemysłowionego polegają na:

– 1) budowie wytwórni produkujących prefebrykaty wykonywane z różnego rodzaju materiałów, jak beton, beton lekki, silikaty i „cerbety”, którym to mianem określa się elementy wielkowymiarowe wytwarzane z ceramiki czerwonej (cegły), przy czym, oczywiście, zdolność produkcyjna tych wytwórni musi być zsynchronizowana z przewidywanym zapotrzebowaniem na elementy prefabrykowane, a ich lokalizacja powinna odpowiadać programom rozwoju większych ośrodków lub zagłębi budowlanych

– 2) reorganizacji przedsiębiorstw budowlanych i placów budów polegającej na dostosowaniu ich do realizowania budowy metodami uprzemysłowionymi, w oparciu o wielkowymiarowe elementy prefabrykowane

– 3) zorganizowaniu szkolenia w zakresie stosowania uprzemysłowionych metod wznoszenia obiektów budowlanych (szkoleniem tym muszą być objęci pracowmicy zatrudnieni w wytwórniach prefabrykatów i przy montażu elementów prefabrykowanych na budowach)

– 4) uruchomieniu produkcji sprzętu mechanicznego potrzebnego zarówno w wytwórniach elementów prefabrykowanych, jak i na budowach (w wypadku stosowania technologii uprzemysłowionej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>