KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH CZ. II

Przedstawimy obecnie przykład świadczący o tym, jak drogą usprawnień organizacyjnych można poprawić efektywność uprzemysłowionej — w konkretnym wypadku -wielkopłytowej — formy budownictwa. Na jednym z placów budowy osiedla mieszkaniowego wprowadzono transport kolejowy (wąskotorowy) zamiast samochodowego. Zmiana systemu transportu w tym jednym konkretnym wypadku daje rocznie 1200—1500 tys. zł obniżki kosztów, co pozwala na wyeliminowanie defi M. Olewiński — Węzłowe problemy organizacji budownictwa. Materiały na VIII doroczną konferencję poświęconą zagadnieniu ekonomiki przedsiębiorstw, Katowice 1965, s. 81—82.

Technika, organizacja i planowanie w budownictwie cytowości i uzyskanie rentowności produkcji. Obniżka ta została ustalona na podstawie porównania kosztów rzeczywistych z normatywnymi.

Dodatkową oszczędność uzyskano na skutek niewybudowa- nia dróg o nawierzchni twardej dla transportu samochodowego na placu budowy. Straty obniżyły się również przez znaczne zmniejszenie uszkodzeń transportowanych elementów. Jedną z najbardziej uchwytnych korzyści wynikających z przejścia na transport szynowy jest dodatni jego wpływ na ciągłość montażu. Transport ten pozwala na sprawną synchronizację poligonowego zaplecza prefabrykacyjnego z placem montażu, stwarzając w konkretnym wypadku warunki przejścia na trzy, a w zimie na dwie zmiany. Montaż dokonywany jest wprost z wagoników, nie ma zatem potrzeby magazynowania elementów prefabrykowanych.

Dzięki opisanym usprawnieniom organizacyjnym również dźwigi montażowe wykorzystywane są w stopniu optymalnym, w związku z czym na wspomnianym placu budowy montuje się 1100 izb rocznie za pomocą jednego dźwigu, podczas gdy norma Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dla budownictwa wielkopłytowego wynosi 450 izb. Na innych placach budów norma ta nie jest osiągana.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>