KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH

W oparciu o dane z artykułu T, Pałasze wskiego—Kierunki uprzemyslowienia budotwiicttca w &widle rachunku kosztówt w pracy Problemy budoumictwa uprzemysłowionego, Warszawa 1964, s.533

Łatwo zauważyć, że w ciągu ostatnich pięciu lat koszty występujące przy stosowaniu technologii tradycyjnej uległy mniejszej obniżce niż koszty występujące przy stosowaniu metod uprzemysłowionych. Jeśli zatem chodzi o długość cyklu budowy i o wysokość kosztu na 1 m2, to metodę uprzemysłowioną należy uznać za lepszą od tradycyjnej.

Konieczne jest również przeprowadzenie rachunku ekonomicznego w makroskali, bowiem niska rentowność w skali budowy znajduje często odpowiednią rekompensatę w efektywności budownictwa uprzemysłowionego osiągniętej dzięki znacznemu skróceniu cyklu budowlanego na innych odcinkach gospodarki narodowej.

W układzie kosztów budownictwa uprzemysłowionego podstawowe znaczenie ma stworzenie odpowiedniego i celowo rozmieszczonego (zlokalizowanego) przemysłu materiałów budowlanych. Jednak zapewnienie odpowiedniego zaplecza natrafia obecnie w Polsce na trudności. Dla uzyskania w latach 1964— —1980 przewidywanego przyrostu produkcji budowlano-montażowej (o wartości około 180 mld zł) przy zastosowaniu metody uprzemysłowionej niezbędne byłoby przeznaczenie około 80 mld zł na stworzenie zaplecza, co przekracza istniejące możliwości h W związku z tym zarysowuje się wyraźna potrzeba podejmowania takich działań, które sprzyjają rozwojowi budownictwa mniej kapitałochłonnego. Poważną i niemal decydującą rolę na tym polu powinny spełniać działania organizatorskie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>