Długość cyklu inwestycyjnego

Dążenie do jak najdalej idącego skrócenia cyklu realizacji inwestycji ma niezwykle istotne znaczenie, bowiem im cykl jest dłuższy, tym później występują efekty działalności inwestycyjnej.

Dla określonych rodzajów robót budowlanych ustalono normatywne cykle budowy. Postęp techniczny i związane z nim zmiany technologii wywołują w określonych wypadkach konieczność przeprowadzenia korekty długości cyklu budowy. Urealnione normatywy cykli budowy stanowią podstawę działalności mającej na celu skracanie czasu budowy i poprawę organizacji pracy inwestorów i przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Wskaźnik czasochłonności cyklu inwestycyjnego przedstawia się następująco: gdzie:

C — wskaźnik czasochłonności cyklu inwestycyjnego, T — czas trwania procesu inwestycyjnego w dniach lub miesiącach, Q — wielkość danego obiektu inwestycyjnego w jednostkach naturalnych lub wartościowych. Odwrotnością tego wskaźnika jest wskaźnik intensywności procesu inwestycyjnego D, na podstawie którego można stwierdzić, jaką część obiektu inwestycyjnego wykonuje się w danej jednostce czasu:

Wielkość obiektu inwestycyjnego Q można wyrazić w jednostkach naturalnych lub wartościowych. Wielkość danego obiektu może być ustalona również w jednostkach wartościowych. Wskaźnik czasochłonności będzie wówczas wyrażał ilość czasu niezbędną do przekształcenia nakładów inwestycyjnych o określonej wartości (np. 50 000 zł). Natomiast wskaźnik intensywności procesu inwestycyjnego będzie wyrażał wartość nakładów inwestycyjnych, które zostaną przekształcone w ciągu określonej jednostki czasu (dzień, miesiąc).

Długość cyklu inwestycyjnego zależy od warunków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Kompleksowe 15 — Ekonomika budownictwa usprawnienie tych czynników jest jednoznaczne ze skróceniem cyklu. Tym samym długość cyklu inwestycyjnego może być uważana za syntetyczny miernik procesu inwestycyjnego.

– W procesie inwestycyjnym uczestniczą i jednocześnie są partnerami:

— z drugiej strony: biuro projektowe, przedsiębiorstwo budowlano-montażowe, dostawcy maszyn i urządzeń.

Z procesem budowlanym związane są ponadto organy nadzoru budowlanego. Inwestor jest podmiotem inwestycyjnym, podejmującym działalność inwestycyjną, dysponującym środkami przeznaczonymi na sfinansowanie inwestycji i będącym w zasadzie przyszłym użytkownikiem majątku trwałego powstałego w wyniku działalności inwestycyjnej. Prawo budowlane rozróżnia:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>