Księga obmiarów

Przedstawiciel nadzoru autorskiego dokonuje w dzienniku budowy zapisów, które dotyczą spraw związanych z obowiązkami autora projektu. Może także wpisać uwagi i spostrzeżenia odnoszące się do przestrzegania przepisów, norm oraz zasad współczesnej wiedzy technicznej.

Na budowie nie wolno prowadzić osobnego dziennika nadzoru autorskiego. Autor projektu umieszcza swoje zapisy wyłącznie w dzienniku budowy. Po dokonaniu końcowego odbioru robót (albo po dokonaniu poprawek zastrzeżonych przy odbiorze) przekazuje sią dziennik budowy powiatowemu organowi państwowego nadzoru budowlanego. Kopię dziennika zatrzymuje wykonawca i przekazuje inwestorowi po ostatecznym rozliczeniu budowy.

Dziennik rozbiórki prowadzi się z zastosowaniem zasad obowiązujących przy prowadzeniu dziennika budowy. Księga obmiarów stanowi załącznik do dziennika budowy. Po zakończeniu określonego etapu robót notuje się w niej dane ilościowe dotyczące tego etapu. Obmiary są ustalane na podstawie rysunków roboczych (niekiedy z powołaniem się na rysunki wykonawcze). Roboty zanikające (niewidoczne po wykonaniu) oraz roboty nie występujące na rysunkach roboczych i wykonawczych (np. czyszczenie powierzchni pod malowanie) wpisuje się w toku ich realizacji, przy czym kierownik podaje również podstawę określenia ilości. Księga obmiarów stanowi jedyną podstawę rozliczeń między wykonawcą robót a inwestorem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>