Metody realizacji budowy

— granicznvch wielkości głównych wskaźników' techniczno- -ekonomicznych, kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz zasad i wysokości udziału finansowego w inwestycjach wspólnych.

— polecenia jednostce projektującej, aby sporządziła projekty techniczne inwestycji

— zawarcia wstępnego porozumienia lub umowy o wykonanie robót inwestycyjnych

— wprowadzenia przedsiębiorstwa budowlanego na teren budowy i wykonania wstępnych robót przygotowawczych (co może być dokonane po uzyskaniu prawa wejścia na teren, czyli załatwieniu dokumentacji prawnej).

– Projekt wstępny, odnoszący się do budowy zakładów produkcyjnych, powinien się składać z następujących części:

— technologicznej,

— planu ogólnego zagospodarowania terenu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (z rozwiązaniem transportu),

— kosztowej,

— ekonomicznej.

– Część budowlana powinna zawierać:

— opinię geotechniczną o przydatności gruntu do celów budowlanych

— podstawowe schematy, obliczenia i opisy techniczne rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i instalacyjnych

— ustalenia dotyczące podstawowych metod realizacji budowy

— ustalenia dotyczące koncepcji montażu konstrukcji

— ustalenia dotyczące technologii wykonania robót specjalnych itp. «

– a) powierzchni zabudowy,

– b) powierzchni użytkowych i kubatury budynków,

– c) wskaźników techniczno-ekonomicznych, charakteryzujących poziom techniczny, nowoczesność i efektywność poszczególnych rozwiązań budowlanych.

– Część dotycząca kosztów powinna zawierać:

— określenie całkowitego maksymalnego kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego łącznie z rezerwą,

— uzasadnienie metod i podstaw wyceny przyjętych do obliczenia kosztów.

– Część ekonomiczna powinna zawierać:

— ocenę programu przedsięwzięcia inwestycyjnego na tle ogólnych ustaleń dotyczących rozwoju branży i przyrostu produkcji lub usług,

— podstawowe wskaźniki charakteryzujące przedsięwzięcie inwestycyjne w porównaniu z danymi krajowymi i zagranicznymi,

— rachunek efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego oparty na analizie rozwiązań wariantowych (z ich charakterystyką oraz przedstawieniem techniczno-ekonomicznego uzasadnienia wyboru wariantu uznanego za najwłaściwszy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>