Nadzór autorski projektanta

Nadzór autorski projektanta, do niedawna fakultatywny, jest obecnie obowiązkowy. Konieczność nadzoru ze strony autora projektu wyłoniła się z praktyki. Wielu bowiem projektantów opracowywało dokumentację nie znając ani placu budowy, ani też procesu budowlanego. Wskutek tego w licznych wypadkach wykonawca miał do czynienia z niewłaściwymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, nie dostosowanymi np. do użytkowanego materiału. W takich wypadkach kierownikowi budowy nie wolno samowolnie poprawiać projektu, bowiem może się on wówczas narazić na dotkliwe konsekwencje materialne. Ponieważ jednak niedociągnięcia ze strony projektantów stawały się coraz liczniejsze, wprowadzenie obowiązkowego nadzoru okazało się konieczne.

Prawo budowlane obowiązujące od 1961 r. przewiduje w związku z wyżej przedstawionym stanem, że osoba chcąca wykonać prace projektowe, powinna posiadać uprawnienia budowlane, wydane na podstawie dyplomu ukończenia wyższych studiów technicznych oraz zaświadczenia o odbyciu jednorocznej praktyki na budowie. Nadzór autorski obejmuje:

– a) czuwanie w toku realizacji budowy nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem budowlanym

– b) uzupełnienie brakujących szczegółów projektu oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji budowy

– c) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia materiałów zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w projekcie budowlanym

– d) uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych, a w szczególności w komisjach końcowego odbioru robót.

Zasadniczym celem nadzoru autorskiego jest zatem zapobieganie odchyleniom od koncepcji projektanta oraz zapewnienie możności wprowadzenia koniecznych zmian i ulepszeń do projektu WT toku wykonawstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>