Organizacja budowy i obiektu

Organizowanie polega na stwarzaniu możliwości kooperacji poszczególnych czynników, na dobieraniu środków i ustalaniu metod powiązania czynności w czasie i przestrzeni. Ogólnie możemy powiedzieć, że organizacja placu budowy polega na planowaniu i projektowaniu przebiegu działalności.

Kierownictwo ma zorganizować miejsce pracy oraz dopilnować, by zadania były realizowane zgodnie z planem i dokumentacją. Organizacja placu budowy to — innymi słowy — organizacja robót, organizacja działalności na obiektach oraz na całej budowie.

Organizacja robót obejmuje czynności związane z przygotowaniem wykonania poszczególnych robót składających się na całość budowy.

Organizacja budowy i obiektu jest funkcją przyjętych metod pracy i technologii wykonawstwa. Ustalenia dotyczące metod pracy i technologii wykonawstwa stanowią podstawę projektu organizacji budowy określającego najbardziej racjonalne w danych warunkach sposoby i środki wykonania robót. Projekt może mieć formę: a) analityczną, b) opisową, c) graficzną (harmonogram). Najbardziej przejrzysta, najprostsza i najbardziej użyteczna jest forma graficzna. Wykres graficzny daje bowiem jasny obraz zarówno przy układaniu, jak i przy kontroli wykonania planu.

Plac budowy stanowi wydzielony teren przeznaczony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją określonego obiektu lub zespołu obiektów budowlano-montażowych.

Wielkość placu budowy jest wypadkową charakteru czynności technologicznych związanych z budową oraz czasu jej trwania. Optymalna wielkość placu budowy jest w każdym konkretnym wypadku inna, zależnie od warunków lokalnych. Wielkość placu budowy (P) powinna obejmować przynajmniej następujące elementy:

— powierzchnię składów materiałów i konstrukcji (ps),

— powierzchnię stanowisk produkcji (wytwórni pomocniczych) półfabrykatów i prefabrykatów (pp),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>