Podwykonawstwo

Podwykonawstwo polega na tym, że generalny wykonawca część robót przyjętych od inwestora zleca wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom, które stają się tym samym podwykonawcami w stosunku do generalnego wykonawcy. Istota podwykonawstwa polega na tym, że:

– 1) jest to stosunek umowy między generalnym wykonawcą a podwykonawcą

– 2) podwykonawca nie wchodzi w żaden stosunek umowny z inwestorem

– 3) generalny wykonawca odpowiada wobec inwestora za włączenie zleceń przez podwykonawcę do jego planu produkcji

– 4) podwykonawca powinien otrzymać bezpośrednio od inwestora lub w biurze projektów bliższe wyjaśnienia dotyczące samego wykonawstwa robót

– 5) podwykonawca może nie przyjąć robót do swego programu produkcji, o ile w zleceniu wstępnym brak danych dotyczących sporządzania dokumentacji oraz specyfikacji robót

– 6) za roboty wykonane przez podwykonawcę odpowiedzialny jest wobec inwestora generalny wykonawca, który może domagać się od podwykonawcy naprawienia lub uzupełnienia stwierdzonych braków

– 7) podwykonawca wystawia faktury za wykonane roboty na generalnego wykonawcę, ponieważ ten jest kontrahentem umownym inwestora

– 8) rozliczenia między generalnym wykonawcą i podwykonawcą z tytułu wykonanych robót budowlanych i montażowych mogą następować tylko w granicach zawartych między nimi umów o wykonawstwa inwestycyjne zatem podwykonawca powinien się trzymać ściśle kwoty zleceniowej (na ewentualne dodatkowe roboty generalny wykonawca powinien udzielić dodatkowego zlecenia, bowiem w przeciwmym razie powstają trudności z zapłatą)

– 9) generalny wykonawca rozlicza się z podwykonawcą za wykonane przez niego roboty bezpośrednio z własnych środków obrotowych

– 10) podwykonawca zamawia samodzielnie materiały potrzebne mu do prowadzenia robót.

W systemie zleceniowym każdy wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zrealizowania robót objętych umową (przy wykorzystaniu własnej siły roboczej, materiałów oraz środków technicznych) i zdania ich we właściwym terminie.

Niedopuszczalne jest, jak to się sporadycznie zdarza, by generalny wykonawca zlecał pewne roboty inwestorowi. Inwestor nie może być podwykonawcą. Toteż te roboty, które ze względu na ich specyfikę wykonać może tylko sam inwestor, jako wyspecjalizowany w danej dziedzinie, powinny być zaplanowane, a tym samym i wykonane systemem gospodarczym lub przez SOWI.

Bywa również i tak, że w okresie zlecenia robót przez inwestora generalnemu wykonawcy nie ma odpowiedniego wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, które mogłoby się podjąć podwykonawstwa. W takim wypadku roboty specjalne (w szczególności montaż aparatury i urządzeń specjalnych) mogą być wyłączone z zakresu robót objętych generalnym wykonawstwem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>