Podział zarządu przedsiębiorstwa na piony

— pion dyrektora {sprawy kadr i księgowości oraz sprawy prawne i organizacyjne)

— pion zastępcy dyrektora do spraw technicznych, zwanego też naczelnym inżynierem (sprawy techniczno-produkcyjne dotyczące zarówno produkcji podstawowej, jak pomocniczej)

— pion zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych, zwanego też głównym ekonomistą (sprawy zatrudnienia i płac, planowania perspektywicznego, wieloletniego i rocznego lub dwuletniego, analiz ekonomicznych, zaopatrzenia).

Obok właściwego zarządu działa jeszcze samorząd robotniczy (rada robotnicza). Naczelnym organem tego samorządu w przedsiębiorstwie jest konferencja samorządu robotniczego (KSR), która sprawuje swego rodzaju nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa, określa kierunki jego rozwoju, uchwala i zatwierdza plany przedsiębiorstwa oraz kontroluje ich wykonanie.

Fakt istnienia i działania rady robotniczej nie narusza zasady jednoosobowego kierownictwa ani jego jednoosobowej odpowiedzialności.

Komórki organizacyjne zarządu działające przy dyrektorze i jego zastępcach nie biorą bezpośredniego udziału w procesie produkcyjnym. Prowadzą one sprawy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nazywają się komórkami funkcjonalnymi.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki funkcjonalne:

— dział planowania, odpowiedzialny za opracowanie zbiorczego planu techniczno-ekonomicznego, nazywanego też planem techniczno-produkcyjno-finansowym (w skrócie planem t.p.f.)

— dział kadr, odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z przyjmowaniem, zaszeregowywaniem, awansowaniem, przenoszeniem, wyróżnianiem i zwalnianiem pracowników przedsiębiorstwa

— dział finansowo-księgowy, odpowiedzialny za pełną i terminową ewidencję dokumentów dotyczących działalności gospodarczo-finansowej przedsiębiorstwa zajmuje się on w szeze- . gólności akumulacją środków pieniężnych na potrzeby przedsiębiorstwa oraz sprawuje nadzór nad właściwym użytkowaniem środków finansowych dział ten prowadzony jest przez głównego księgowego, którego stanowisko równe jest stanowisku zastępcy dyrektora

— dział organizacyjno-prawny, odpowiedzialny za rozwiązywanie zagadnień dotyczących organizacji przedsiębiorstwa i jego poszczególnych służb dział ten — prowadzony zazwyczaj przez pracownika z ukończonymi wyższymi studiami prawniczymi (ostatnio także ekonomicznymi) — zajmuje się również działalnością prawnousługową i prawnodoradczą

— dział kontroli technicznej, odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli jakości wykorzystywanych materiałów i półfabrykatów oraz wytwarzanych wyrobów gotowych działowi temu podlegają kontrolerzy techniczni oraz brakarze dysponuje on również odpowiednio urządzonym laboratorium pracownicy tego działu rozmieszczeni są we wszystkich działach, w których wskazane jest przeprowadzanie kontroli technicznej.

Zastępcy dyrektora do spraw technicznych podlegają następujące działy:

— dział techniczno-produkcyjny, odpowiedzialny za realizację rzeczowego programu produkcji w wykonawstwie generalnym (ewentualnie w wykonawstwie bezpośrednim lub pod- wykonawstwie), za organizacyjne przygotowanie budów do wykonania zadań, za opracowanie planów produkcyjnych pod względem technicznym, za określenie rodzaju i wielkości śród- ków niezbędnych do wykonania planów oraz za zapewnienie tych środków

— dział głównego mechanika, odpowiedzialny za utrzymywanie gotowości ruchowej maszyn i urządzeń, opracowywanie planów remontów i ich realizację

— dział głównego dyspozytora, odpowiedzialny za kompleksowe, celowe i zgodne z potrzebami dysponowanie środkami produkcji będącymi w posiadaniu przedsiębiorstwa

— dział inwestycji własnych, odpowiedzialny za ustalanie zamierzeń inwestycyjnych, przygotowywanie inwestycji do realizacji i nadzorowanie wykonania planów

— dział bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowy, odpowiedzialny za zorganizowanie w skali przedsiębiorstwa środków zabezpieczających zdrowie i życie pracowników, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1965 r.

– Zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych podlegają:

— dział analiz ekonomicznych, odpowiedzialny za opracowanie analiz ekonomicznych dotyczących całokształtu działalności przedsiębiorstwa oraz za analizę kosztów na budowach {niezależnie od ewentualnych analiz przeprowadzanych w dziale rachunkowości)

— dział zaopatrzenia, odpowiedzialny za opracowanie planów zaopatrzenia, racjonalną gospodarkę materiałową i magazynową w przedsiębiorstwie i na budowach, rozlokowanie zamówień i terminowość ich dostaw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>