Prawidłowe wykonania robót

— sporządzenia kosztorysów poszczególnych obiektów budowlanych i robót oraz zestawienia kosztów budowy.

Projekty techniczne dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych sporządza się na podstawie:

— zatwierdzanych projektów wstępnych i ustaleń w sprawie szczegółowej lokalizacji inwestycji,

— danych wyjściowych oraz ustaleń w sprawie szczegóło wej lokalizacji inwestycji (w wypadku dokumentacji sporządzanej w jednym stadium).

W wypadku zadań inwestycyjnych o długim cyklu realizacji projekt techniczny może być opracowywany sukcesywnie dla poszczególnych części zadania inwestycyjnego. Projekt techniczny inwestycji powinien zawierać:

— część opisową z podstawowymi danymi charakteryzującymi zadanie inwestycyjne

— szczegółowy plan zagospodarowania terenu realizacji zadania inwestycyjnego

— projekty podstawowe obiektów budowlanych i robót oraz plansze zbiorcze instalacji wewnętrznych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>