Problemy związane z wykonawstwem generalnym cz. II

Inaczej przedstawia się sytuacja w budownictwie przemysłowym. Na przykład w wypadku budowy kombinatu petrochemicznego w Płocku nie sposób wyobrazić sobie, aby poszczególne rodzaje robót, począwszy od budowy dróg na terenie zakładów, bocznic kolejowych, budynków administracyjnych, aż po różnorodne, skomplikowane i różniące się konstrukcyjnie obiekty przemysłowe, miało wykonać jedno wielobranżowe przedsiębiorstwo budowlano-montażowe. Toteż przy budowie kombinatu występowała większa liczba przedsiębiorstw specjalistycznych współdziałających w ramach systemu wykonawstwa generalnego.

Wypowiedzenie się wyłącznie za wielobranżowością przedsiębiorstw budowlano-montażowych kolidowałoby niejednokrotnie również z zasadą rejonizacji wykonawstwa.

W wielu wypadkach mogłoby się okazać, że poszczególne przedsiębiorstwa wielobranżowe nie dysponują dostatecznie liczebną kadrą inżynieryjną, wyspecjalizowaną w poszczególnych robotach specjalistycznych.

Uwzględnić należy i to, że na formę organizacji produkcji wpływają niekiedy dość silnie czynniki o znaczeniu lokalnym, właściwe wyłącznie dla grupy przedsiębiorstw usytuowanych w danym rejonie. Wpływ tych czynników jest niekiedy tak duży, że warunki optymalne ustalone dla jednego rejonu, mogą się okazać zupełnie niewłaściwe w innym rejonie.

Z powyższych uwag wynika, że problem wykonawstwa generalnego należy rozpatrywać fakultatywnie, uwzględniając charakter budownictwa oraz konkretne zamierzenia inwestycyjne, przy czym w poszczególnych, wątpliwych wypadkach decyzja musi należeć — tak jak dotychczas — do organu nadrzędnego (zazwyczaj centralnego).

Zasadnicze funkcje i obowiązki inwestora związane z realizacją zadania inwestycyjnego polegają na:

— opracowaniu lub zleceniu opracowania źalożeń inwestycji właściwej jednostce projektowania

— przygotowaniu dokumentacji prawnej dla danej inwestycji

— zleceniu opracowania projektu inwestycji właściwej jednostce projektowania i uzyskaniu zatwierdzenia tego projektu,

— przekazaniu placu budowy oraz — w razie potrzeby — zapewnieniu wejścia na cudzy teren

— dostarczeniu maszyn, urządzeń i konstrukcji w zakresie przewidzianym w umowie lub przepisach

— sprawdzeniu jakości materiałów

— sprawowaniu nadzoru nad realizacją inwestycji oraz uzupełniającym koordynowaniu działalności wykonawców realizujących inwestycję

— podejmowaniu decyzji dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych występujących w trakcie realizacji inwestycji (w ramach projektu budowlanego i obowiązujących przepisów)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>