Przemysłowe zakłady produkcji prefabrykatów

— pomocnicze wytwórnie produkcji prefabrykatów,

— przyobiektowe poligony prefabrykatów.

Organizacja robót budowlanych

W organizacji robót budowlanych istotne znaczenie ma ustalenie prawidłowej kolejności wykonywanych robót. Kolejność ta zależy od charakteru poszczególnych robót. Chcąc ustalić, w jakich warunkach i kiedy można rozpocząć daną robotę, należy wziąć pod uwagę stopień zaawansowania lub moment ukończenia roboty poprzedniej. Określając kolejność robót należy zawsze zbadać, czy niektórych robót lub ich fragmentów nie można prowadzić jednocześnie. Chodzi bowiem o przyjęcie takiej kolejności robót, która pozwala na skrócenie czasu ich wykonania oraz czasu wykonania całej budowy. Wybór kolejności robót ma ścisły związek z technologicznym porządkiem robót wynikającym z samej istoty procesów technologicznych. Nie można ustalać kolejności robót bez uwzględnienia technologii materiałów. Należy więc brać pod uwagę okres wiązania i twardnienia betonu w zależności od składu mieszanki, okres wysychania murów i tynków w poszczególnych porach roku, terminy rozdeskowania różnych elementów konstrukcji żelbetowych itp.

Kolejność robót przedstawiona jest w formie harmonogramu. Harmonogramem nazywamy graficzne przedstawienie przebiegu zharmonizowanej działalności ludzkiej. Harmonogramy stosowane w budownictwie mają planowy charakter. Obrazują one przebieg realizacji poszczególnych zadań wykonywanych w ramach budowy.

W obecnej fazie rozwoju organizacyjnego naszego budownictwa stosowanie harmonogramów jest możliwe, konieczne i celowe. Wprawdzie w praktyce okazuje się niekiedy (lub nawet często), że harmonogramy dostaw materiałów nie są dotrzymywane, jednak mimo to ujęcie wszelkich terminów wykonania robót w formie harmonogramów należy uznać za celowe. Harmonogramy są stosowane obecnie na każdej budowie i to w różnorodnych przekrojach (dla zespołu obiektów, dla poszczególnych obiektów, dla poszczególnych rodzajów robót, dla fragmentów poszczególnych rodzajów robót).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>