Rysunki robocze

— zestawienie przedmiotów wyposażenia

— kosztorysy częściowe, kosztorysy poszczególnych obiektów budowlanych, zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego (w razie sporządzania projektu w jednym stadium)

— uzasadnienie ekonomiczne z podaniem wskaźników techniczno-ekonomicznych

— projekt organizacji robót sporządzony przez wykonawcę.

Sporządzając dokumentację inwestycyjną w jednym stadium należy w niej uwzględnić nie tylko projekty podstawowych obiektów budowlanych, lecz także:

— część ogólną charakteryzującą zwięźle całość przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego koszt,

— plan zagospodarowania terenu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. .

Jednostka projektowania odpowiada za zgodność rozwiązań zastosowanych w projektach technicznych z koncepcjami lub rozwiązaniami ustalonymi w projekcie wstępnym inwestycji oraz z właściwymi przepisami, normatywami technicznymi projektowania i normami, jak również z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Projekt wstępny inwestycji zatwierdzany jest przez organ uprawniony do podejmowania decyzji o realizacji danej kategorii inwestycji (zgodnie z obowiązującą instrukcją przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów dotyczącą opracowania narodowego planu gospodarczego).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>