Specjalizacja

Jedną ze szczególnych form organizacyjnych mających powiązanie z postępem technicznym jest specjalizacja. Podstawę kształtowania się procesu specjalizacji stanowi właściwy rozwój podziału pracy. Ten ostatni zaś można osiągnąć przez zapewnienie odpowiedniego poziomu wyposażenia technicznego zakładu. Celem specjalizacji jest dążenie do uzyskania optymalnych rozmiarów produkcji w sposób najbardziej ekonomiczny, drogą ograniczania zakresu robót prowadzonych przez przedsiębiorstwo. Specjalizacja produkcji możliwa jest tylko przy jednoczesnym planowym współdziałaniu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Sposób rozwiązania tej kooperacji posiada zasadnicze znaczenie dla postępu technicznego i decyduje w podstawowej mierze o ekonomicznej efektywności produkcji. Proces specjalizacji w budownictwie przyczynia się do powstania szeregu problemów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Chodzi tu zwłaszcza o uzyskanie łączności i współzależności między podziałem pracy w ramach całego budownictwa a wewnętrznym podziałem pracy w obrębie przedsiębiorstwa. Można to osiągnąć przez stosowanie zasady generalnego wykonawstwa, opartego na współpracy między wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi a dużymi przedsiębiorstwami ogólnobudowlanymi.

O opłacalnej skali produkcji budowlanej przesądza określona współzależność między wielkością budowy (produkcji przedsiębiorstwa) a jej efektywnością ekonomiczną. Produkcja na wielką skalę stwarza na ogól większe możliwości osiągnięcia postępu technicznego, zastosowania nowoczesnej technologii i nowoczesnych metod organizacji produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>