Struktura kosztów w różnych formach budownictwa

Strukturą kosztów nazywamy procentowy udział poszczególnych elementów kosztów w całości kosztów własnych produkcji. Struktura kosztów jest podstawowym wskaźnikiem charakteryzującym koszty własne przedsiębiorstwa, a w szczególności — ich kształtowanie się w czasie i w przestrzeni. Zmienia się ona pod wpływem postępu technicznego i organi- 3 — Ekonomika budownictwa

– 34 Tecfintka, organizacja i planowanie w budoumicttoie zacyjnego. Obserwując tę strukturę można ustalić, czy nowa technika wprowadzona do produkcji przyniosła pożądane i w odpowiednim kierunku idące efekty ekonomiczne.

Struktura kosztów własnych pozwala na śledzenie rozwoju układu kosztów:

– a) w czasie, przy czym może chodzić o koszty dotyczące poszczególnego obiektu, placu budowy, kierownictwa grupy robót, odcinka montażowego, przedsiębiorstwa, regionu oraz typu i formy budownictwa

– b) w przestrzeni, co polega na porównaniu kształtowania się kosztów między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (chodzi tu o rodzaje jednostek wymienione w punkcie a).

W tablicy 5 przedstawiono kształtowanie się struktury kosztów w budownictwie tradycyjnym i uprzemysłowionym. Podane liczby odnoszą się wprawdzie do 1958 r., są zatem nieaktualne, jednakże świadczą o tym, jak zmieniła się struktura kosz- tów wskutek przejścia na budownictwo uprzemysłowione. Analiza tych liczb pozwala określić zależność między rozwojem techniki w budownictwie i wzajemnym stosunkiem poszczególnych elementów kosztów.

Z tablicy 5 wynika, że w zakresie kosztów występują znaczne różnice między budownictwem tradycyjnym i uprzemysłowionym, mianowicie w budownictwie uprzemysłowionym:

– 1) koszty zużycia materiałowego są wyższe,

– 2) koszty zakupu są niewspółmiernie wyższe,

– 3) udział kosztów robocizny bezpośredniej jest mniejszy,

– 4) koszty sprzętu są wyższe (lecz ulegają skompensowaniu przez obniżenie kosztów robocizny),

– 5) udział kosztów transportu na budowńe jest większy, co jednak nie może być uważane za cechę typową, bowiem wynika ze specyficznych warunków terenowych występujących na danej budowie.

Obniżkę kosztów robocizny bezpośredniej i wzrost kosztów sprzętu należy uznać za zjawisko prawidłowe, ponieważ budownictwo uprzemysłowione wymaga większego zmechanizowania robót, w związku z czym wielkość nakładów na pracę żywą powinna ulec zmniejszeniu, co najmniej w takim stopniu, w jakim wzrasta udział nakładów na pracę sprzętu.

Wysokość kosztów ogólnych jest sprawą dyskusyjną, ponieważ zależy od klucza stosowanego przy dokonywaniu narzutów. Zagadnienie to zostanie omówione w dalszych rozdziałach niniejszej książki.

Ogólnie biorąc można stwierdzić, że w budownictwie uprzemysłowionym można uzyskać coraz lepsze wyniki ekonomiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>