Struktura organizacyjna przedsiębiorstw budowlano-montażowych

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw budowlanych jest w zasadniczych zarysach jednolita. Jednolitość ta dotyczy jednak tylko niektórych elementów, takich jak zarząd produkcji pomocniczej, natomiast inne struktury organizacyjne muszą być dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. Nie można stworzyć uniwersalnej struktury organizacyjnej, bowiem na charakter tej struktury wpływają właściwości realizowanego procesu produkcyjnego, stopień jego uprzemysłowienia i mechanizacji oraz stopień wykonywania we własnym zakresie prefabrykatów wielkowymiarowych (a w szczególności elementów wielkopłytowych) na poszczególnych placach budowy. Wreszcie charakter specjalizacji danego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego wpływa również w pewnym stopniu na odmienność organizacyjną produkcji. Stosunkowo największy wpływ na strukturę wywiera wielkość przedsiębiorstwa oraz to, czy jest ono przedsiębiorstwem jedno- czy 'wielobranżowym.

Dla skrócenia terminów będziemy się odtąd posługiwali określeniem przedsiębiorstwa budowlane. W razie potrzeby będziemy zaznaczali, czy w danym wypadku chodzi o przedsiębiorstwo budowlane czy też montażowe.

W przedsiębiorstwach budowlano-montażowych można rozróżnić dwa podstawowe człony — zarząd i budowy. Zarząd przedsiębiorstwa obejmuje komórki organizacyjne, wykonujące zadania ogólnoadministracyjne, oraz komórki funkcjonalne, które przygotowują potrzebne materiały do powzięcia decyzji przez kierownictwo oraz obsługują produkcję. Zarząd przedsiębiorstwa powołany jest do kierowania wszystkimi jednostkami organizacyjnymi oraz do koordynowania ich działalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>