TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH CZ. II

Pozostaje więc bądź objąć zakresem technologii materiałów budowlanych materiały i elementy dostarczane na plac budowy (oczywiście z wyjątkiem urządzeń produkcyjnych montowanych np. w budowanej hali fabrycznej), bądź też świadomie ograniczyć ten zakres do tradycyjnego pojęcia surowców i materiałów, które dopiero na placu budowy uzyskują swój właściwy stopień gotowości użytkowej. Wydaje się, że to drugie stanowisko byłoby równoznaczne z pomijaniem przemian zachodzących w technice budowlanej. Do czasu ostatecznego ukształtowania się poglądów na tę sprawę przyjęte zostanie niewątpliwie kompromisowe wyjście, mianowicie obok materiałów budowlanych technologia będzie obejmowała również gotowe elementy.

Podział systematyczny technologii materiałów budowlanych może być oparty na kryterium zastosowania na budowie lub też pochodzenia i sposobu przerobienia tych materiałów.

Stosując kryterium zastosowania na budowie można podzielić materiały np. na: ścienne, stropowe, wiążące, izolacyjne, pokryciowe (dekarskie), podłogowe i okładzinowe, wykończeniowe i dekoracyjne, izolacyjne.

W praktyce przydatniejszy będzie podział dokonany w oparciu o kryterium pochodzenia materiałów. Spróbujemy obecnie przeprowadzić taki podział. Przedstawia się on następująco:

– 1. Materiały pochodzenia mineralnego

– 1.1. Wbudowywane w postaci nie przerobionej lub mało przerobionej przykłady: kamień naturalny, glina

– 1.2. Materiały przerabiane na bazie surowców mineralnych

– 1.2.1. Kamienie sztuczne, wypalane przykłady: cegła, klinkier budowlany, okładziny ceramiczne (szkło, porcelana, fajans itd.)

– 1.2.2. Materiały wiążące i izolacyjne przykłady: wapno, gips, kreda, cementy, asfalt, bitumy, inne

– 1.2.3. Zaprawy przykłady: wapienna, cementowa, gipsowa

– 1.2.4. Sztuczne kamienie spajane zaprawami przykłady: beton ciężki i lekki, sztuczny kamień, lastrico, stiuk, silikaty, asfaltobetony

– 2. Materiały pochodzenia organicznego

– 2.1. Drewno i drewnopochodne przykłady: deski, krawędziaki, sklejka, płyty spilśnio- ne, papier, papa

– 2.2. Słoma, trzcina przykłady: maty trzcinowe, słomolit

– 2.3. Smoła, pak

– 3. Materiały organiczno-mineralne przykłady: suprema, stróżkobetony

– 4. Tworzywa sztuczne (wyroby chemiczne)

– 4.1. Przydatne jako izolacyjne przykłady: styropian

– 4.2. Przydatne jako wykończeniowe i instalacyjne przykłady: PCV (polichlorek winylu), winidur, polietylen

– 4.3. Przydatne jako konstrukcyjne

– 4.4. Farby i lakiery

– 5. Metale

– 5.1. Żeliwo

– 5.2. Stal konstrukcyjna przykłady: profile walcowane, blachy do konstrukcji

– 5.3. Stal zbrojeniowa do betonu

– 5.4. Metale kolorowe

– 5.5. Gotowe wyroby metalowe przykłady: okucia, armatury

– 6. Półfabrykaty (prefabrykaty)

– 6.1. Betonowe przykłady: wielkie płyty i bloki, belki

– 6.2. Inne przykłady: elementy drewniane, bloki sanitarne

Jak łatwo zauważyć, podział ten nie jest w pełni konsekwentny i precyzyjny (jak zresztą każdy z możliwych do praktycznego stosowania). Przyjmując go nie rozstrzygamy sprawy materiałów instalacyjnych (choć istnieje możliwość zaszeregowania ich do szóstej grupy). Tym niemniej będziemy się posługiwali tym podziałem przy krótkim przeglądzie zagadnień technologicznych mającym na celu bliższe naświetlenie charakteru i metod technologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>