Urealnienie wprowadzonych normatywów cykli projektowania

Część budowlaną projektu wstępnego inwestycji łącznie z ogólnym planem zagospodarowania terenu należy przedstawić właściwemu organowi państwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa powszechnego.

Normatywne cykle projektowania powinny być podane w miesiącach i powinny obejmować czas od podpisania umowy do przejęcia projektu przez inwestora. Opracowane przez resorty normatywne cykle projektowania powinny zawierać następujące dane:

— wyszczególnienie typów zakładów, obiektów, budynków i urządzeń

— czas trwania projektowania określony w miesiącach.

Urealnienie wprowadzonych normatywów cykli projektowania i dalsze ich skrócenie zależy przede wszystkim od przestrzegania zasad oszczędnego projektowania. Należy zatem min.:

– a) stosować najbardziej ekonomiczne rozwiązania budynków wprowadzając typizację i unifikację sekcji całych budynków' przemysłowych, mieszkalnych i innych, co z kolei pozwala na typizację elementów konstrukcyjnych i ich prefabrykację

– b) stosować najekonomiczniejsze rozwiązania konstrukcyjne i efektywne materiały, a w związku z tym:

— rewidować istniejące normy konstrukcyjne oraz normy zużycia materiałów,

— analizować dane wyjściowe dla obliczeń wytrzymałości,

— ustalać szybkości minimalne i maksymalne (np. przepływu w rurociągach, obrotu maszyn, posuwu transporterów itp.),

— wykorzystywać materiały zastępcze (w celu zmniejszenia rozchodu materiałów deficytowych lub importowanych),

— stosować połączenia spawane zamiast nitowanych, kołnierzowych itd.,

— wprowadzać racjonalny transport wewnętrzny w zakładach zmniejszając długość dróg transportowych,

— projektować racjonalne metody organizacji robót budowlano-montażowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>