Normatywne cykle budowy

Obok normowania cyklu projektowania wprowadzono również normowanie cykli budowy, jako etapu realizacji inwestycji. Dla każdej planowanej inwestycji ustala się cykl budowy w oparciu o zatwierdzone normatywy cykli budowy. W określonych wypadkach cykl budowy może być dłuższy od normatywu, lecz musi to być każdorazowo szczegółowo uzasadnione, przy czym cyklu nie można wydłużyć o więcej niż 6 miesięcy.

Cykl budowy obejmuje okres od rozpoczęcia robót budowlano-montażowych związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji do zakończenia tych robót i oddania inwestycji do użytku. Chodzi tu oczywiście o roboty uwzględnione w projektowo- -kosztorysowej dokumentacji inwestycji.

Do cyklu budowy nie zalicza się okresu wykonania robót przygotowawczych (dokonanie niezbędnych rozbiórek na placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla celów budowy, wykonanie drogi dojazdowej dla umożliwienia dowozu materiałów i sprzętu).

Zakończenie cyklu budowy w miejskim budownictwie mieszkaniowym przypada na dzień komisyjnego końcowego odbioru obiektu, o ile odbiór ten następuje wr okresie 10 dni od dokonania wpisu o ukończeniu robót w dzienniku budowy. W wypadku braku odpowiedniego normatywu cykl budowy dla określonej inwestycji należy ustalić przez:

– 1) interpolację lub ekstrapolację,

– 2) analogię do normatywu cyklu budowy,

– 3) ocenę indywidualną okresu niezbędnego do wykonania poszczególnych robót.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>