Założenia organizacji placu budowy

– Organizacja placu budowy polega na:

– 1) określeniu i zlokalizowaniu zadania

– 2) opracowaniu takich metod wykonania poszczególnych procesów roboczych, które zapewniają osiągnięcie optymalnej lub maksymalnej wydajności przy zmniejszonych nakładach środków i wysiłku ludzkiego

– 3) uporządkowaniu tych procesów w czasie i przestrzeni (koordynacja całości produkcji)

– 4) ustaleniu wytycznych dotyczących gospodarki środkami produkcji

– 5) ustaleniu wytycznych zarządzania i kontroli zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego.

Przystępując do organizacji budowy należy zachować kolejność wyżej podanych czynności. Określenie zadania polega na sprecyzowaniu przedmiotu budowy i jej lokalizacji. Podstawą jest dokumentacja projekto- wo-kosztorysowa. Im bardziej zaawansowane opracowanie dokumentacji, tym dokładniej można określić zadanie. Analiza zadania polega na zbadaniu rodzajów i ilości robót określonych w dokumentacji. W analizie tej bierze się pod uwagę:

– a) ustalone lub żądane terminy wykonania budowy (obiektów),

– b) środki stojące do dyspozycji.

Biorąc pod uwagę warunki lokalne można również ustalić, czy przy danych założeniach dana inwestycja jest realna. Opracowanie metod wykonania zależy od charakteru budowy (obiektu) oraz od rozwiązania konstrukcyjnego przedstawionego w dokumentacji. Ustalenie i opracowanie metody wykonawstwa pozwala na określenie ilości niezbędnych środków produkcji oraz terminów ich dostarczenia.

Uporządkowanie procesów wykonawstwa opiera się na zasadzie podziału pracy. Działalność produkcyjna jest bowiem wypadkową: a) organizacji pracy, b) kierownictwa, c) wykonawstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>