Pojęcie i rodzaje dokumentacji inwestycyjnej

Dokumentacja inwestycyjna jest to zbiór dokumentów odnoszących się do działalności inwestycyjnej i stanowiących podstawę realizacji określonych zamierzeń inwestycyjnych.

Zamierzenie inwestycyjne jest to docelowy program budowy albo rozbudowy zakładu, kombinatu, osiedla mieszkaniowego, sieci komunikacyjnej, irygacyjnej bądź energetycznej czy uzbrojenia terenu przewidziany w zatwierdzonych założeniach generalnych rozwoju danej gałęzi produkcji lub usług i realizowany drogą sukcesywnie następujących przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie planu perspektywicznego.

Przedsięwzięcie inwestycyjne jest to inwestycja przewidziana do realizowania w określonym celu, miejscu i czasie (w zasadzie w okresie jednego planu wieloletniego) bądź taka część zamierzenia inwestycyjnego, która na podstawie decyzji o zatwierdzeniu założeń generalnych została wydzielona i przeznaczona do realizacji w najbliższym planie wieloletnim. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje — w zależności od charakteru i wielkości — jedno lub kilka zadań inwestycyjnych.

Zadanie inwestycyjne jest to taka część rzeczowego zakresu przedsięwzięcia inwestycyjnego, która może być wyodrębniona i oddana do użytku w terminie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie inwestycyjne, co pozwala na podjęcie eksploatacji i uzyskanie określonego efektu produkcyjnego lub usługowego.

Chcąc zrealizować przewidziane przedsięwzięcia inwestycyjne, należy poświęcić należytą uwagę zagadnieniu dokumentacji inwestycyjnej. Terminowe przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej stało się węzłowym zagadnieniem działalności inwestycyjnej. Dlatego też nie wolno obecnie przystępować do realizacji określonej inwestycji, jeśli się nie dysponuje zatwierdzoną dokumentacją. Staranne przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej wymaga uwzględnienia:

– a) lokalizacji ogólnej i szczegółowej,

– b) dokumentacji prawnej,

– c) dokumentacji projektowej,

– d) dokumentacji kosztorysowej.

Zagadnienie lokalizacji ogólnej

Zagadnienie lokalizacji ogólnej łączy się z takimi problemami, jak: przestrzenne zagospodarowanie kraju, równomierne ożywienie gospodarki w poszczególnych regionach, rozwój sieci komunikacyjnej, wykorzystanie surowców miejscowych, wykorzystanie rezerw siły roboczej, maksymalne skrócenie odległości przewozów i wyeliminowanie przewozów zbędnych, pokrycie zapotrzebowania na wodę, odprowadzenie ścieków, wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych i uzbrojenia terenów, obronność państwa itd.

Lokalizacja ogólna jest to przybliżone określenie miejsca (powiat, gmina, osiedle), w którym należy usytuować zaplanowany obiekt inwestycyjny, przy czym wybór miejsca zależy od potrzeb gospodarki narodowej. Obowiązkowi uzgodnienia lokalizacji ogólnej podlega budowa nowych obiektów.

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uzgodnienie lokalizacji ogólnej następuje nie później niż w roku sporządzenia założeń projektu. Zaświadczenie o uzgodnieniu lokalizacji ogólnej jest częścią składową założeń projektu.

Inwestor powinien przedstawić kilka wariantów lokalizacji ogólnej danego obiektu inwestycyjnego. W wypadku istnienia specjalnych wymogów dotyczących terenu, na którym należy zlokalizować dany obiekt, inwestor musi przedstawić materiały pozwalające na ocenę możliwości spełnienia tych wymogów w poszczególnych wariantach lokalizacji ogólnej.

Po uzgodnieniu lokalizacji ogólnej przystępuje się do ustalenia lokalizacji szczegółowej. Lokalizacja szczegółowa jest to dokładne wyznaczenie terenu, na którym obiekt inwestycyjny ma być usytuowany. Zasadniczą rolę odgrywają przy tym wymogi techniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>