Zapewnienie ciągłości pracy

— osiągnięcie sprawnej koordynacji robót prowadzonych na całym placu budowy,

— wykonanie przewidzianych robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, przy zachowaniu przewidzianego cyklu budowlanego i wartości kosztorysowej całej inwestycji.

Do obowiązków generalnego wykonawcy — jako jedynego gospodarza na placu budowy -— należy:

– 1) przyjęcie zawiadomienia lub zamówienia od inwestora

– 2) zlecenie określonych robót podwykonawcom

– 3) opracowanie rzeczowego planu budowy

– 4) koordynacja prac wszystkich wykonawców

– 5) współpraca przy opracowaniu harmonogramów dyrektywnych dla poszczególnych podwykonawców oraz przy opracowaniu harmonogramów zbiorczych

– 6) zbiorcze !planowanie operatywne

– 7) zatwierdzenie operatywnych planów podwykonawców

– 8) zorganizowanie zbiorczej, nadrzędnej służby dyspozytorskiej

– 9) planowanie zbiorcze w zakresie materiałów, robocizny, sprzętu i transportu oraz dopilnowanie planowania materiałowego u podwykonawców

– 10) dbałość o terminowy spływ dokumentacji technicznej i przekazywanie właściwych dokumentów podwykonawcom

– 11) stała bieżąca koordynacja prac generalnego wykonawcy i podwykonawców (w szczególności miesięcznych operatywnych planów podwykonawców)

– 12) zapewnienie pracownikom podwykonawców miejsc w hotelach robotniczych i stołówkach

– 13) stworzenie odpowiedniego frontu robót zgodnie z ustalonym harmonogramem robót

– 14) udostępnienie podwykonawcom posiadanych pomieszczeń magazynowych i wiat lub zbudowanie nowych i wydzielenie w nich odpowiednich pomieszczeń czy stanowisk, a w miarę możności — odgrodzenie składowisk i wiat z cennymi lub drobnymi materiałami od placu budowy

– 15) zapewnienie podwykonawcom dopływu niewykwalifikowanej siły roboczej (jeśli ma ona stanowić nieznaczny odse- tek ogółu zatrudnionych na budowie oraz jeśli zapotrzebowanie na nią zostało zgłoszone przez podwykonawcę we właściwym czasie)

– 16) odpłatne dokonywanie różnych świadczeń i usług na rzecz podwykonawcy

– 17) kontrola robót i ich odbiór od podwykonawców

– 18) reprezentowanie podwykonawców i oddanie całości obiektu inwestorowi-użytkownikowi

– 19) rozliczenie się z podwykonawcami oraz rozliczenie końcowe z inwestorem

– 20) zorganizowanie dozoru nad własnym mieniem, a także nad mieniem powierzonym przez inwestora bądź inne przedsiębiorstwo wykonujące roboty na placu budowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>