Zarząd produkcji pomocniczej

— baza sprzętu,

— baza transportu.

Zarząd produkcji pomocniczej grupuje wszystkie wytwórnie i warsztaty przedsiębiorstwa, które w sposób odpłatny wykonują zamówienia na użytek poszczególnych budów. Zarząd ten jest zorganizowany na wzór zarządu budowlanego.

Bazy sprzętu i bazy transport u zajmują się odpłatnym świadczeniem usług na rzecz budów w zakresie mechanizacji i transportu (łącznie z konserwacją i naprawami maszyn budowlanych i środków transportowych). Bazy są zorganizowane na wzór zarządu produkcji pomocniczej.

Odpłatność świadczeń zarządu produkcji pomocniczej bez sprzętu i transportu ma na celu ugruntowanie rozrachunku gospodarczego zarówno w tych jednostkach, jak też na budowach.

Liniowy układ organizacyjny wywodzi się jeszcze z czasów starożytnych i był stosowany w organizacji armii. Dlatego też często nazywany jest wojskowym typem organizacji.

System liniowy polega na powiązaniu wszystkich jednostek lub komórek organizacyjnych w oparciu o zasadę jednokierunkowej bezpośredniej zależności szczeblowej. Decyzje lub polecenia wychodzą od naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa (dyrektora) i przez poszczególne szczeble docierają do wykonawcy. Pracownik danego szczebla otrzymuje polecenie tylko od pracownika zajmującego wyższy szczebel w hierarchii i tylko przed nim jest odpowiedzialny za wykonanie polecenia. Znajduje tu swój wyraz zasada przestrzegania hierarchii i jedności rozkazodawstwa. Zalety układu liniowego:

— możność wyraźnego ustalenia kompetencji i odpowiedzialności dla każdego szczebla,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>