Zasady zagospodarowania placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy pociąga za sobą koszty, dochodzące w niektórych wypadkach do 5% wartości wznoszonych obiektów. Z tego względu racjonalne zagospodarowanie placu budowy może przynieść poważne oszczędności. W celu uzyskania tych oszczędności stosuje się w projektowaniu zagospodarowania placu budowy szereg ogólnych zasad, przy czym szczególną rolę odgrywa:

– 1) centralizowanie niektórych urządzeń stanowiących element zagospodarowania placu budowy (półstałe lub stałe zaplecze techniczne)

– 2) lokalizowanie wszystkich obiektów zagospodarowania placu budowy na wolnej powierzchni danego terenu, co umożliwia użytkowanie ich do chwili wykończenia właściwej budowy

– 3) unikanie większych robót ziemnych przy wznoszeniu obiektów prowizorycznych

– 4) umieszczanie obiektów prowizorycznych w pobliżu istniejących lub budowanych dróg oraz sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

– 5) stosowanie zwartej zabudowy przy wznoszeniu obiektów prowizorycznych (co ułatwia zarządzanie nimi)

– 6) uwzględnianie położenia złóż surowców przy budowie wytwórni pomocniczych (co może nawet zdecydować o zlokalizowaniu tych wytwórni na zewnątrz placu budowy)

– 7) lokalizowanie wytwórni pomocniczych w sposób umożliwiający zapewnienie najdogodniejszego i najtańszego dowozu surowców do wytwórni i z wytwórni na właściwą budowę (chodzi tu o zmniejszenie liczby tonokilometrów oraz obniżenie kosztów przewozu).

Zastosowanie powyższych zasad pozwala na racjonalne i oszczędne przygotowanie placu budowy do wykonania zaplanowanych zadań.

Nakłady na budowę półstałych i stałych obiektów zaplecza pochodzą ze środków inwestycyjnych wykonawcy, tj. przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Nakłady na budowę i rozbiórkę tymczasowych obiektów zaplecza (czyli obiektów o okresie użytkowania do 5 lat) pochodzą ze środków obrotowych wykonawcy.

Nakłady na wyposażenie obiektów tymczasowych w środki trwałe pochodzą ze środków inwestycyjnych wykonawcy. Inwestor ponosi nakłady na budowę i rozbiórkę takich obiektów tymczasowych, jak:

— studnie wiercone i ujęcia wody (łącznie z doprowadzeniem, hydrofornią, pompownią, zbiornikiem, jednak bez rozprowadzenia po terenie),

Przedsiębiorstwo montażowe nie płaci za użytkowanie wymienionych urządzeń. Natomiast płaci za pobór energii elektrycznej, pary, wody itp., jak również za konserwację i ewentualne naprawy tych urządzeń.

W zagospodarowaniu placu budowy szczególne miejsce zajmują drogi kołowe. Podstawą sieci dróg komunikacyjnych na budowie powinny być trasy stałe. Drogi prowizoryczne mają być tylko uzupełnieniem dróg stałych.

Właściwie zaprojektowany i zrealizowany system dróg na placu budowy jest niezbędny do zorganizowania transportu umożliwiającego rytmiczne zaopatrzenie wszystkich obiektów i stanowisk pracy w potrzebne materiały. Zapewnia on również normalną łączność między poszczególnymi stanowiskami oraz składami i magazynami. Dobrze rozwiązany system dróg i transport pozwala na utrzymanie ciągłości produkcji zasadniczej oraz pomocniczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>