Monthly Archives Maj 2015

Kierunki postępu technicznego w budownictwie

Postęp techniczny w budownictwie wynika przeważnie z konieczności maksymalnego skrócenia czasu niezbędnego do wybudowania jednostki powierzchni użytkowej oraz wydatnego obniżenia kosztów własnych. Konieczność skracania cyklu budowlanego pociąga za sobą stosowanie nowej technologii. Ta zaś wymaga z jednej strony zastosowania nowych materiałów (np. prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych), a z drugiej strony — odpowiedniego sprzętu. Zachodzi tu zatem typowe sprzężenie zwrotne. Można bowiem równie dobrze powiedzieć, że nowe materiały budowlane wymagają zastosowania nowej technologii, a ta z kolei nowych odmian sprzętu (zazwyczaj o coraz większym udźwigu).

więcej

Pojęcie postępu technicznego

Postęp techniczny polega na wprowadzaniu zmian technicznych lub technologicznych do procesu produkcyjnego albo substytucji materiałów w oparciu o szeroko pojęty rachunek ekonomiczny i odpowiednie posunięcia organizacyjne. Postępem technicznym możemy nazywać wprowadzanie nowych środków produkcji czy nowej technologii, wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów materiałowych, uruchomienie produkcji nowych surowców zastępczych, wyprodukowanie nowego dobra o cechach doskonalszych od poprzednich lub ulepszenie jakości dobra już produkowanego.

więcej

Normalizacja i typizacja

Pojęcia normalizacji i typizacji są do siebie tak zbliżone, że niektórzy traktują je jako synonimy, co jednak nie jest właściwe, ponieważ istnieją pewne różnice między nimi. Postaramy się przedstawić istotny sens tych pojęć.

więcej