Monthly Archives Maj 2015

Przykład kładki złożonej z desek

Przykład kładki złożonej z desek poucza nas, że najbardziej aktywne pod względem tworzenia wskaźnika wytrzymałości są te części materialne przekroju, które są najbardziej odległe od osi obojętnej. Dlatego też dźwigary drewniane, stalowe i betonowe kształtuje się często tak, aby największa masa materiału była skoncentrowana możliwie daleko od osi. Klasycznym przykładem takiego rozwiązania jest walcowany dźwigar „korytkowy” „dwuteowy” (rysunek 32e i g). Składa się on z tzw. górnej i dolnej półki, które są elementami statycznie najbardziej czynnymi, i z „środnika”, którego główną funkcją jest wzajemne powiązanie półek. Dlatego też w celu zaoszczędzenia stali dąży się do walcowania dźwigarów o możliwie cienkich środnikach.

więcej

Pierwsze dzieła budownictwa

Pierwsze dzieła budownictwa powstały w wyniku dążenia człowieka do samoobrony przed wpływami przyrody nieożywionej i żywej. Były to prymitywne schrony układane z kamieni lub drążone w ziemi, często przy wykorzystaniu naturalnych pieczar i nierówności terenu. Potem jednak człowiek nauczył się posługiwać narzędziami i budowle stawały się bardziej kunsztowne. Zwiększyła się różnorodność materiałów używanych do ich wznoszenia. Powstawały fosy ochronne i wały ziemne, kamieniom nadawano właściwy kształt przez obciosy- wanie, zaczęto stosować drewno jako materiał budowlany, a plecionkę z włókien roślinnych i żerdzi używano na osłony i ogrodzenia. Budowniczymi tych prymitywnych budowli byli ich przyszli użytkownicy.

więcej

Wapno Smimowa

Jak wynika z tego wzoru, reakcja twardnienia spoiwa wapiennego polega na wchłanianiu dwutlenku węgla z powietrza, przy czym spoiwo wapienne uzyskuje wtórnie skład chemiczny surowca wyjściowego — kalcytu, przy jednoczesnym wydzieleniu wody, która ulega odparowaniu. Reakcja ta jest dłu- i — Ekonomika budownictwa go trwała i może być przyspieszona przez wzmożenie dopływu dwutlenku węgla. Aby uzyskać spoiwo wapienne twardniejące również bez dostępu powietrza, np. pod wodą, trzeba dodać do wapna czynniki hydrauliczne, które umożliwiają przebieg reakcji twardnienia bez udziału dwutlenku węgla. Uzyskuje się wówczas tak zwane wapno hydrauliczne. Surowcem do wyrobu wapna hydraulicznego mogą być wapienie margliste, zawierające krzemionkę i glinę.

więcej

Wyroby chemiczne stosowane w budownictwie

Trudno dzisiaj przewidzieć, kiedy i w jakim stopniu tworzywa sztuczne będą spełniały w budownictwie rolę materiałów konstrukcyjnych. Na razie przemawiają przeciwko temu: ich wysoka cena oraz brak dostatecznego rozeznania co do ich ognioodporności i trwałości. Istnieje obawa, że w wypadku tworzyw sztucznych procesy „zmęczenia” czy „starzenia się” mają szybszy przebieg niż w wypadku innych materiałów. Nie jest to zjawiskiem groźnym, jeżeli chodzi o elementy wyposa- żenią wewnętrznego i instalacyjne, które w czasie użytkowania budynków podlegają częstym wymianom, ma jednak znaczenie przy rozpatrywaniu przydatności tych materiałów do wznoszenia nośnych elementów budowli.

więcej

Rodzaje szkła

Szkło płaskie i formowane dla celów budowlanych produkuje się dzisiaj za pomocą ciągnienia, prasowania lub odlewania przy rozmaitym stopniu mechanizacji i automatyzacji tych procesów. Do szklenia otworów stosowane jest w budownictwie szkło ciągnione maszynowo, płaskie (o grubości 2,3 i ewentualnie 4 mm), sprzedawane w taflach o znormalizowanej wielkości.

więcej

Elementy konstrukcyjne budowli – dalszy opis

Podstawowym zadaniem konstrukcji nośnej jest oczywiście bezpieczne przejmowanie obciążeń użytkowych, czyli obciążeń związanych z użytkowaniem budowli zgodnie z jej przeznaczeniem. W budynku magazynowym obciążeniem użytkowym będzie ciężar składowanych towarów, w konstrukcji mostowej — ciężar pojazdów przejeżdżających przez most. Konstrukcja dachowa musi pozwolić na przejęcie obciążeń warstwy śniegu i parcia wiatru. Przytoczone przykłady świadczą o tym, że obciążenia użytkowe mogą być zmienne. Dlatego dla każdej konstrukcji trzeba z góry określić maksymalnie dopuszczalne obciążenie użytkowe, które może być przez nią bezpośrednio przejęte.

więcej

Wewnętrzne przewody wodociągowe

Jeżeli brak sieci kanalizacyjnej, to instalację wodociągową należy ograniczyć do jednego punktu czerpalnego w domu lub poza nim. Z tego wynika, że instalacja wodociągowa wewnętrzna, rozprowadzająca wodę do poszczególnych pomieszczeń budynku, występuje zawsze w parze z instalacją kanalizacyjną. Wewnętrzna sieć wodociągowa zaczyna się przy przyłączeniu do sieci ulicznej, za którym umieszcza się wodomierz dla pomiaru globalnego zużycia wody w sieci wewnętrznej. Sieć ta składa się z przewodów rozprowadzających poziomych (tzw. poziomy) i pionowych (piony). Woda w sieci domowej musi pozostawać pod ciśnieniem wystarczającym do jej wtłoczenia na najwyższą kondygnację, dlatego też przewody, połączenia i armatury powinny posiadać odpowiednią szczelność i wytrzymałość. Przekroje przewodów muszą być dostosowane do wielkości poboru wody i współczynnika równoczesności jej pobierania, który wyznacza zapotrzebowanie ,,szczytowe”. W gospodarstwach domowych globalne zużycie wody na 1 mieszkańca waha się w granicach od 20 1 (zużycie wody konsumpcyjnej i na utrzymanie czystości, lecz bez kąpieli) do 200 1 (w mieszkaniach zaopatrzonych w spłukiwany ustęp i łazienkę).

więcej

Urabialność zaprawy

Przy doborze kruszywa o jednakowym uziarnieniu, lecz większej frakcji, można uzyskać punktowe sklejenie ziaren otoczonych płaszczem spoiwa, przez co powstaje zaprawa jamista o małym ciężarze objętościowym, służąca do wytwarzania betonów tzw. jednofrakcyjnych lub „jamistych”.

więcej

Klasyczny materiał do krycia dachów

Wiązary dachu krokwiowego są, jak wiemy, układem sztywnym. Natomiast dach jako całość nie posiada sztywności w kierunku podłużnym i dlatego poszczególne wiązary trzeba wzmacniać skośnie przymocowanymi stężeniami „wiatrowymi”, zapewniającymi sztywność na siły poziome wiatru nacierającego od szczytów dachu.

więcej

ZAMOCOWANIE SZTYWNE CZ. II

W odróżnieniu od prętów, których długość znacznie przeważa nad pozostałymi dwoma wymiarami, „płytami” nazywamy także elementy nośne, których rozmiary krawędzi tworzących główną płaszczyznę są znacznie większe od grubości. Pręty i płyty mogą pracować jak belka na ugięcie, jak słup — na ściskanie itd.

więcej

Organizacja budowy i obiektu

Organizowanie polega na stwarzaniu możliwości kooperacji poszczególnych czynników, na dobieraniu środków i ustalaniu metod powiązania czynności w czasie i przestrzeni. Ogólnie możemy powiedzieć, że organizacja placu budowy polega na planowaniu i projektowaniu przebiegu działalności.

więcej