Monthly Archives Maj 2015

Kierunki postępu technicznego w budownictwie

Postęp techniczny w budownictwie wynika przeważnie z konieczności maksymalnego skrócenia czasu niezbędnego do wybudowania jednostki powierzchni użytkowej oraz wydatnego obniżenia kosztów własnych. Konieczność skracania cyklu budowlanego pociąga za sobą stosowanie nowej technologii. Ta zaś wymaga z jednej strony zastosowania nowych materiałów (np. prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych), a z drugiej strony — odpowiedniego sprzętu. Zachodzi tu zatem typowe sprzężenie zwrotne. Można bowiem równie dobrze powiedzieć, że nowe materiały budowlane wymagają zastosowania nowej technologii, a ta z kolei nowych odmian sprzętu (zazwyczaj o coraz większym udźwigu).

więcej

Pojęcie postępu technicznego

Postęp techniczny polega na wprowadzaniu zmian technicznych lub technologicznych do procesu produkcyjnego albo substytucji materiałów w oparciu o szeroko pojęty rachunek ekonomiczny i odpowiednie posunięcia organizacyjne. Postępem technicznym możemy nazywać wprowadzanie nowych środków produkcji czy nowej technologii, wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów materiałowych, uruchomienie produkcji nowych surowców zastępczych, wyprodukowanie nowego dobra o cechach doskonalszych od poprzednich lub ulepszenie jakości dobra już produkowanego.

więcej