Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna odnosząca się do projektu wstępnego inw-estycji prowadzi do zbadania celowości oraz ekonomicznej efektywności inwestycji.

Analiza porównawcza efektywności wariantów inwestycyjnych powinna być dokonywana w toku projektowania metodą kolejnych przybliżeń, dla umożliwienia właściwym organom wyboru wariantu zapewniającego najwyższe korzyści w konkretnych warunkach gospodarczych.

Analiza ekonomiczna dotycząca projektu wstępnego powinna pozwolić m. in. na określenie skutków danego przedsięwzięcia inwestycyjnego i na ustalenie ich wpływu na inwestycje, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z tym przedsięwzięciem i występują w tej samej lub innych pokrewnych branżach czy gałęziach. Powinna również pozwolić na określenie wpływu danego przedsięwzięcia na gospodarkę na danym terenie.

W świetle powyższych założeń projekt wstępny ma na celu scharakteryzowanie danego zadania inwestycyjnego od strony technologiczno-eksploatacyjnej, architektoniczno-budowlanej, kosztorysowej oraz ekonomicznej. Projekt wstępny określa również elementy niezbędne do powiązania danego przedsięwzięcia inwestycyjnego z planem przemysłu maszynowego (poprzez specyfikację zaplanowanych maszyn i urządzeń), planem importu maszyn i urządzeń, planem przemysłu materiałów budowlanych oraz planem produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych (poprzez ustalenie charakteru robót budowlanych).

Projekt wstępny powinien być zgodny z wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi ustalonymi w zatwierdzonym założeniu inwestycji. Wskaźniki te mają charakter dyrektyw, które mogą być zmienione tylko wtedy, gdy ulegają polepszeniu. Projekt wstępny sprzeczny z wskaźnikami dyrektywnymi lub przekraczający o więcej niż 5% wartość kosztorysową określoną w założeniach, uważa się za wadliwy. Przestrzeganie tej zasady jest konieczne dla zapewnienia realności i stabilizacji planu inwestycyjnego.

Projekt techniczny stanowi wiążącą podstawę działania wykonawców budowy oraz dostawców maszyn i urządzeń. Ustala się w nim zakres oraz sposoby zgodnego z harmonogramem (cyklami budowy) wykonania wszystkich robót budowlanych i montażowych objętych projektem. Projekt techniczny sporządza się z taką dokładnością, jaka jest niezbędna dla:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>