Fazy procesu inwestycyjnego i budowlanego

Proces budowlany jest częścią procesu inwestycyjnego. Inwestycje są to nakłady gospodarcze zmierzające do stworzenia lub powiększenia majątku trwałego.

Proces inwestycyjny obejmuje całokształt działalności niezbędnej do zrealizowania inwestycji i przekazania jej do eksploatacji. Cyklem inwestycyjnym nazywamy okres od momentu powzięcia decyzji o konieczności realizowania określonej inwestycji do momentu oddania jej użytkownikowi do eksploatacji.

Proces inwestycyjny można rozpatrywać w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Proces inwestycyjny w ujęciu mikroekonomicznym dzieli się na dwie lub trzy fazy, a mianowicie na:

– 1) przygotowanie inwestycji do realizacji,

– 2) realizację inwestycji (faza nazywana również procesem budowlanym),

– 3) rozruch i próbną eksploatację (faza ta występuje wyłącznie w wypadku inwestycji przemysłowych).

– W procesie budowlanym możemy analogicznie wyodrębnić następujące fazy:

– 1) przygotowanie do prac budowlanych i montażowych,

– 2) realizacja budowy,

– 3) rozruch łącznie z oddaniem obiektów do użytku.

Faza przygotowania inwestycji do realizacji przebiega od momentu powzięcia decyzji o celowości i konieczności realizowania określonej inwestycji do momentu przystąpienia do jej realizacji. Praktycznie rzecz biorąc, sprowadza się ona do opracowania założeń projektu oraz prac projektowo-kosztory- sowych, czyli scharakteryzowania danej inwestycji od strony technicznej, ekonomicznej i prawnej.

Faza realizacji inwestycji obejmuje całokształt prac budowlanych i montażowych łącznie ze sprawdzeniem inwestycji pod względem jej przystosowania i pełnienia wymaganych funkcji produkcyjnych lub usługowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>